Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības stratēģija Latvijas Nacionālajos bruņotajos spēkos"
Nosaukums angļu valodā "Quality management strategy in the National Armed Forces of Latvia"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Inga Lapiņa
Recenzents Vadošais pētnieks Jānis Mazais
Anotācija Circene L. (2021). Kvalitātes vadības stratēģija Latvijas Nacionālajos bruņotajos spēkos: Maģistra darbs. Vadītāja profesore I.Lapiņa. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 90 lpp., tajā iekļauti 20 attēli un 28 tabulas, 2 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 26 avoti latviešu un 22 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus kvalitātes stratēģijas pilnveidei Latvijas NBS. Pirmajā daļā tika aplūkoti teorētiskie aspekti, kas attiecas uz aizsardzības nozares kvalitātes stratēģijas starptautisko pieredzi, identificēti nozarei saistošie kvalitātes rādītāji un KVS jomas. Tika pētītas piemērotākās metodes darba analītiskās daļas izstrādei. Otrajā darba daļā veikta KV stratēģijas un KVS analīze NBS. Izmantojot analītiskās metodes (izvērstā SWOT matrica, FMEA, CAF, procesu atbilstības izvērtēšana N/A), identificēti kritiskie posmi un procesi, kuru pilnveide būtiski sekmētu NBS uzdevumu izpildes kvalitāti, panākot resursu efektīvu pārvaldību. Trešajā darba daļā, pamatojoties uz analītiskās daļas rezultātiem un izmantojot ekspertu viedokļu metodi (Delfu), tiek izstrādāti priekšlikumi identificēto procesu un kritisko posmu pilnveidei, kā arī ierosinātas izmaiņas organizatoriskās struktūras shēmā, kas limitētu risku novēršanu, ieviešot neatbilstību kontroli. Darba nobeigumā sagatavots ekonomiskais izvērtējums, darbības plāns ar realizācijas grafiku, kā arī secinājumu un priekšlikumu apkopojums. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi KV stratēģijas pilnveidei NBS ir organizatoriskās struktūras pilnveide, pašlaik sadalītās funkcionālās jomas kvalitātes vadības sfēras sistematizācija. NBS uzdevumu izpildes kvalitāti veicinātu arī personāla komplektēšana procesa un tā atsevišķo posmu - plānošana, apmācība un rotācija, pilnveide. Nodrošinot atbilstoša personāla iekļaušanu attiecīgajā amatā, tiks saglabāta arī pēctecība. Attiecīgi, lai resursu un datu pārvaldība būtu efektīva, nepieciešams atjaunināt esošās datu bāzes kapacitāti vai mainīt uz pilnvērtīgāku, nodrošinot savlaicīgu resursu pārdali un plānošanu.
Atslēgas vārdi kvalitāte; stratēģija; vadība; bruņotie spēki; armija;
Atslēgas vārdi angļu valodā quality; strategy; management; armed forces; army;
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2021 21:26:23