Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes vadības stratēģija Latvijas Nacionālajos bruņotajos spēkos"
Title in English "Quality management strategy in the National Armed Forces of Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Inga Lapiņa
Reviewer Vadošais pētnieks Jānis Mazais
Abstract Circene L. (2021). Kvalitātes vadības stratēģija Latvijas Nacionālajos bruņotajos spēkos: Maģistra darbs. Vadītāja profesore I.Lapiņa. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 90 lpp., tajā iekļauti 20 attēli un 28 tabulas, 2 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 26 avoti latviešu un 22 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus kvalitātes stratēģijas pilnveidei Latvijas NBS. Pirmajā daļā tika aplūkoti teorētiskie aspekti, kas attiecas uz aizsardzības nozares kvalitātes stratēģijas starptautisko pieredzi, identificēti nozarei saistošie kvalitātes rādītāji un KVS jomas. Tika pētītas piemērotākās metodes darba analītiskās daļas izstrādei. Otrajā darba daļā veikta KV stratēģijas un KVS analīze NBS. Izmantojot analītiskās metodes (izvērstā SWOT matrica, FMEA, CAF, procesu atbilstības izvērtēšana N/A), identificēti kritiskie posmi un procesi, kuru pilnveide būtiski sekmētu NBS uzdevumu izpildes kvalitāti, panākot resursu efektīvu pārvaldību. Trešajā darba daļā, pamatojoties uz analītiskās daļas rezultātiem un izmantojot ekspertu viedokļu metodi (Delfu), tiek izstrādāti priekšlikumi identificēto procesu un kritisko posmu pilnveidei, kā arī ierosinātas izmaiņas organizatoriskās struktūras shēmā, kas limitētu risku novēršanu, ieviešot neatbilstību kontroli. Darba nobeigumā sagatavots ekonomiskais izvērtējums, darbības plāns ar realizācijas grafiku, kā arī secinājumu un priekšlikumu apkopojums. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi KV stratēģijas pilnveidei NBS ir organizatoriskās struktūras pilnveide, pašlaik sadalītās funkcionālās jomas kvalitātes vadības sfēras sistematizācija. NBS uzdevumu izpildes kvalitāti veicinātu arī personāla komplektēšana procesa un tā atsevišķo posmu - plānošana, apmācība un rotācija, pilnveide. Nodrošinot atbilstoša personāla iekļaušanu attiecīgajā amatā, tiks saglabāta arī pēctecība. Attiecīgi, lai resursu un datu pārvaldība būtu efektīva, nepieciešams atjaunināt esošās datu bāzes kapacitāti vai mainīt uz pilnvērtīgāku, nodrošinot savlaicīgu resursu pārdali un plānošanu.
Keywords kvalitāte; stratēģija; vadība; bruņotie spēki; armija;
Keywords in English quality; strategy; management; armed forces; army;
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 25.05.2021 21:26:23