Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Integrētas vadības sistēmas pilnveide būvniecības uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of integrated management system in a construction company"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Maija Kavosa
Recenzents Docents Iveta Mežinska
Anotācija Anotācija Rudakova R. Integrētas vadības sistēmas pilnveide būvniecības uzņēmumā SIA ‘’Torensberg’’: Maģistra darbs / R.Rudakova., M.Kavosa – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2021. –86 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 86 lpp., tajā iekļauti 15 attēlu, 28 tabulas, 10 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 11 avoti latviešu valodā un 39 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir veikt integrētās vadības sistēmas novērtējumu būvniecības uzņēmumā SIA ‘’Torensberg’’, lai izstrādātu risinājumus integrētās vadības sistēmas pilnveidei. Pirmajā darba daļā apzināta dažādos literatūras avotos esošā informācija par integrētas vadības sistēmas jēdziena definējumiem, ar to saistītajiem ietekmes faktoriem un ieguvumiem, kā arī metodes, ko autore pielietos integrētas vadības sistēmas novērtēšanā. Analizēti un salīdzināti dažādu autoru publicētie viedokļi attiecībā uz integrētas vadības sistēmas jēdzienu, izvērtētas iespējamās metodes un iegūta teorētiskā bāze uzņēmuma IVS analīzei un ietekmes faktoru noteikšanai. Otrajā daļā raksturota uzņēmuma saimnieciskā darbība, veikta iekšējās un ārējās vides, kā arī IVS analīze standartu prasībām. Identificētas un novērtētas IVS galvenās problēmas un iespējamās kļūmes, to izcelšanās iemesli, iespējamās sekas un veicamās darbības to novēršanai, kā arī noteiktas pilnveidojamās jomas. Trešajā daļā izstrādāti pasākumi IVS darbības uzlabošanai. Noteiktas pilnveides pasākumu izmaksas un piedāvāti iespējamie risinājumi integrētas vadības sistēmas pilnveidei, vienlaikus veicot arī šo pilnveides pasākumu izmaksu aprēķinus, kas ļaus izvēlēties piemērotāko risinājumu IVS pilnveidei. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi - Integrētas vadības sistēmas integrācijas līmeņa analīze sniedz būtisku ieskatu ieviesto standartu savstarpējā saskaņotībā un standartu prasību izpildē, tādējādi atspoguļo uzlabojamās jomas. Veicot integrētas vadības sistēmas novērtējumu, tiek noteikta nepieciešamība veikt uzlabojumus ieviesto standartu prasību izpildē un iegūtie rezultāti, atspoguļo raksturīgākās kļūmes ar visaugstāko riska prioritātes vērtējumu, kas novērojamas nepilnīgai darba drošības uzraudzībai būvobjektos, kas var rezultēties ar normatīvo aktu pārkāpumiem un dzīvībai bīstamu situāciju rašanos.
Atslēgas vārdi Integrēta vadības sistēma, būvniecība, visaptverošā kvalitātes vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā integrated management system, construction company, Total Quality Management
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2021 13:45:19