Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Integrētas vadības sistēmas pilnveide būvniecības uzņēmumā"
Title in English "Improvement of integrated management system in a construction company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Maija Kavosa
Reviewer Docents Iveta Mežinska
Abstract Anotācija Rudakova R. Integrētas vadības sistēmas pilnveide būvniecības uzņēmumā SIA ‘’Torensberg’’: Maģistra darbs / R.Rudakova., M.Kavosa – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2021. –86 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 86 lpp., tajā iekļauti 15 attēlu, 28 tabulas, 10 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 11 avoti latviešu valodā un 39 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir veikt integrētās vadības sistēmas novērtējumu būvniecības uzņēmumā SIA ‘’Torensberg’’, lai izstrādātu risinājumus integrētās vadības sistēmas pilnveidei. Pirmajā darba daļā apzināta dažādos literatūras avotos esošā informācija par integrētas vadības sistēmas jēdziena definējumiem, ar to saistītajiem ietekmes faktoriem un ieguvumiem, kā arī metodes, ko autore pielietos integrētas vadības sistēmas novērtēšanā. Analizēti un salīdzināti dažādu autoru publicētie viedokļi attiecībā uz integrētas vadības sistēmas jēdzienu, izvērtētas iespējamās metodes un iegūta teorētiskā bāze uzņēmuma IVS analīzei un ietekmes faktoru noteikšanai. Otrajā daļā raksturota uzņēmuma saimnieciskā darbība, veikta iekšējās un ārējās vides, kā arī IVS analīze standartu prasībām. Identificētas un novērtētas IVS galvenās problēmas un iespējamās kļūmes, to izcelšanās iemesli, iespējamās sekas un veicamās darbības to novēršanai, kā arī noteiktas pilnveidojamās jomas. Trešajā daļā izstrādāti pasākumi IVS darbības uzlabošanai. Noteiktas pilnveides pasākumu izmaksas un piedāvāti iespējamie risinājumi integrētas vadības sistēmas pilnveidei, vienlaikus veicot arī šo pilnveides pasākumu izmaksu aprēķinus, kas ļaus izvēlēties piemērotāko risinājumu IVS pilnveidei. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi - Integrētas vadības sistēmas integrācijas līmeņa analīze sniedz būtisku ieskatu ieviesto standartu savstarpējā saskaņotībā un standartu prasību izpildē, tādējādi atspoguļo uzlabojamās jomas. Veicot integrētas vadības sistēmas novērtējumu, tiek noteikta nepieciešamība veikt uzlabojumus ieviesto standartu prasību izpildē un iegūtie rezultāti, atspoguļo raksturīgākās kļūmes ar visaugstāko riska prioritātes vērtējumu, kas novērojamas nepilnīgai darba drošības uzraudzībai būvobjektos, kas var rezultēties ar normatīvo aktu pārkāpumiem un dzīvībai bīstamu situāciju rašanos.
Keywords Integrēta vadības sistēma, būvniecība, visaptverošā kvalitātes vadība
Keywords in English integrated management system, construction company, Total Quality Management
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 24.05.2021 13:45:19