Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojuma uzņēmuma saimnieciskās darbības novērtējums
Nosaukums angļu valodā Assessment of Economic Activity of Service Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Normunds Balabka
Recenzents Lektore, Mg.oec. Inga Eriņa
Anotācija Bakalaura darba autors: Mārtiņš Dravnieks Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docents (prakt.), Mg.oec., Normunds Balabka Bakalaura darba temats: Pakalpojuma uzņēmuma saimnieciskās darbības novērtējums Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 59 lpp., tajā iekļauti 1 attēls, 17 tabulas, 13 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 23 avoti latviešu, 9 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba pirmajā teorētiskajā daļā ir analizēta uzņēmējdarbības vide, analizētas populārākās uzņēmumu saimnieciskās darbības novērtēšanas metodes un pamatota šo metožu pielietošanas nepieciešamība. Darba otrajā, jeb pētījuma daļā ir veikts uzņēmuma SIA “Dārta-93” saimnieciskās darbības raksturojums un novērtējums. Praksē pielietotas, pēc autora domām, šāda tipa uzņēmumam atbilstošākās no teorētiskajā daļā aprakstītajām metodēm. Noslēgumā, pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Dravnieks, M., Balabka, N. (2021). Pakalpojuma uzņēmuma saimnieciskās darbības novērtējums. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 59 lpp.
Atslēgas vārdi Uzņēmējdarbība, saimnieciskā darbība, novērtējums, sabiedriskā ēdināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Entrepreneurship, economic activity, assessment, catering
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2021 15:40:21