Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Revīzijas procesa novērtējums zvērinātu revidentu komercsabiedrībā”
Nosaukums angļu valodā “Assessment of Audit Process in Companies of Certified Auditors”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Irina Jevinga
Recenzents Vaira Gromule, AS „Rīgas starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāja Dr.sc.ing.
Anotācija Uzņēmējiem ir ļoti nozīmīgi novērtēt sava uzņēmuma finansiālo stāvokli un saimniecisko darbību, lai spētu pieņemt situācijai visatbilstošākos lēmumus. Uzņēmumiem katru gadu ir jāiesniedz gada pārskats un pēc esošajiem normatīvajiem aktiem, ja uzņēmums atbilst noteiktiem kritērijiem, gada pārskatā jābūt neatkarīga revidenta atzinumam, lai gūt lielāku pārliecību, ka finanšu pārskati visos būtiskajos aspektos patiesībā atspoguļo faktisko uzņēmuma finansiālo stāvokli un darbības rezultātus. Maģistra darba mērķis ir novērtēt auditfirmu darbību un revīzijas procesu Latvijā un izstrādāt priekšlikumus tā pilnveidošanai. Maģistra darba hipotēze: Kvalitatīva audita veikšanai ir nepieciešama rūpīga audita procesa sagatavošana. Pētījuma objekts: Auditfirmu darbības un revīzijas process. Pētījuma priekšmets: Auditfirmu darbības un revīzijas procesa pilnveidošanas iespējas. Maģistra darbā pirmajā daļā aprakstīta revīzijas būtība, revīzijas tipi un riski, aprakstīti revīzijas procesa posmi un apkopota revīzijas ietekmējoša likumdošanas bāze. Maģistra darbā otrajā daļā apkopoti un izanalizēti Latvijā reģistrētu Zvērinātu revidentu komercsabiedrību finanšu rādītāji par 2019.gadu, apskatīts auditfirmu tirgus sadalījums 2009.gadā un 2019.gadā, apskatīta “Big 4” uzņēmumu tīklu un “Lielā četrinieka” Latvijā finanšu rādītāju dinamika 2009- 2019.gadā. Maģistra darbā trešajā daļā autore veic Latvijā reģistrētu Zvērinātu revidentu komercsabiedrību finanšu analīzi, uzņēmuma Ernst&Young SVID (Stiprās, Vājās puses, Iespējas, Draudi) analīzi un izveidoja audita grafika plānošanas modeli. Pētījumā tiek aplūkoti auditfirmu finanšu rādītāji Latvijā un pasaulē un revīzijas process Latvijā. Maģistra darbs izstrādāts, pamatojoties uz speciālās ekonomiskās literatūras avotiem, uz Latvijas Republikas likumdošanas aktiem, Finanšu Ministrijas datiem, interneta materiāliem, kā arī autores veiktiem aprēķiniem par Latvijas Republikas auditfirmu finanšu datiem un auditfirmu finanšu datiem globālajā mērogā laika periodā no 2009.g. līdz 2019.gadam. Darba kopējais apjoms ir 79 lappuses, 3 daļas, 10 nodaļas, 17 tabulas, 20 attēli. Darba nobeigumā formulēti secinājumi un priekšlikumi.
Atslēgas vārdi audits, revīzija, auditfirma, neatkarīga revidenta atzinums
Atslēgas vārdi angļu valodā audit, audit firm, independent auditor's opinion
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2021 23:21:04