Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu nomaksas procesu pilnveidošana reprezentācijas un ar saimniecisko darbību nesaistītajos darījumos”
Nosaukums angļu valodā “Improving Tax Compliance in Transactions Related to Representation and Non-Business Activities”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Māris Jurušs
Recenzents Irina Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Nodokļu nomaksas procesu pilnveidošana reprezentācijas un ar saimniecisko darbību nesaistītajos darījumos”. Darbs ir latviešu valodā. Darba tēmas aktualitāte saistīta ar izdevumiem, jo uzņēmumos notiek saimnieciskā darbība un līdz ar uzņēmuma attīstību arī ar saimniecisko darbību nesaistītu izdevumu pieaugums. Uzņēmuma vadībai un galvenokārt grāmatvedībai jāseko līdzi šīm izmaksām, tās pareizi jāklasificē, lai notiktu pareiza un godīga nodokļu nomaksa. Pastāv daudz nosacījumu, kad izdevumi tiek atzīti kā ar saimniecisko darbību nesaistīti un kad kā reprezentācijas izdevumi. Ja uzņēmumi šos izdevumus klasificē nepareizi, tai seko nepareiza nodokļu nomaksa. Bieži šis process ir garš un sarežģīts. Tādēļ autore izvirzīja mērķi pamatojoties uz 2018. gada uzņēmumu ienākuma nodokļa reformas analīzes un tās ietekmes uz uzņēmumu peļņu un kapitāla pieaugumu, novērtēt un analizēt izdevumu atzīšanu grāmatvedībā, secināt iespējas uzlabot izdevumu atzīšanu un izteikt labas prakses priekšlikumus uzņēmējiem efektīvākai izdevumu uzskaitei un nodokļu nomaksai. Darba pirmajā analītiskajā daļā ir apkopota informācija par “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma” regulējumu Latvijā un izvērtēts nodokļa slogs. Darba otrajā, teorētiskajā daļā ir par personificējamiem un nepersonificējamiem reprezentācijas un ar saimniecisko darbību nesaistītiem izdevumiem. Trešajā daļā, zinātniski praktiskajā daļā – reprezentācijas un ar saimniecisko darbību nesaistītu izdevumu darījumu atzīšanas un procesu uzlabošana. Darba kopējais apjoms ir 70 lappuses. Darbs sastāv no ievada, trīs daļām, kas sadalītas 8 nodaļās, secinājumiem, priekšlikumiem, literatūras saraksta. Darbā iekļautas 7 tabulas, 12 attēli. Darbs tiek balstīts uz 42 literatūras avotiem un tā rezultātā ir izdarīti 13 secinājumi, no kuriem izteikti 6 priekšlikumi.
Atslēgas vārdi Uzņēmumu ienākuma nodoklis, reprezentācijas izdevumi, ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi, personāla ilgtspējas pasākumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Corporate income tax, entertainment expenses, non-business expenses, staff sustainability measures
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2021 13:29:04