Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nodokļu nomaksas procesu pilnveidošana reprezentācijas un ar saimniecisko darbību nesaistītajos darījumos”
Title in English “Improving Tax Compliance in Transactions Related to Representation and Non-Business Activities”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Māris Jurušs
Reviewer Irina Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.), Mg.oec.
Abstract Maģistra darba tēma ir “Nodokļu nomaksas procesu pilnveidošana reprezentācijas un ar saimniecisko darbību nesaistītajos darījumos”. Darbs ir latviešu valodā. Darba tēmas aktualitāte saistīta ar izdevumiem, jo uzņēmumos notiek saimnieciskā darbība un līdz ar uzņēmuma attīstību arī ar saimniecisko darbību nesaistītu izdevumu pieaugums. Uzņēmuma vadībai un galvenokārt grāmatvedībai jāseko līdzi šīm izmaksām, tās pareizi jāklasificē, lai notiktu pareiza un godīga nodokļu nomaksa. Pastāv daudz nosacījumu, kad izdevumi tiek atzīti kā ar saimniecisko darbību nesaistīti un kad kā reprezentācijas izdevumi. Ja uzņēmumi šos izdevumus klasificē nepareizi, tai seko nepareiza nodokļu nomaksa. Bieži šis process ir garš un sarežģīts. Tādēļ autore izvirzīja mērķi pamatojoties uz 2018. gada uzņēmumu ienākuma nodokļa reformas analīzes un tās ietekmes uz uzņēmumu peļņu un kapitāla pieaugumu, novērtēt un analizēt izdevumu atzīšanu grāmatvedībā, secināt iespējas uzlabot izdevumu atzīšanu un izteikt labas prakses priekšlikumus uzņēmējiem efektīvākai izdevumu uzskaitei un nodokļu nomaksai. Darba pirmajā analītiskajā daļā ir apkopota informācija par “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma” regulējumu Latvijā un izvērtēts nodokļa slogs. Darba otrajā, teorētiskajā daļā ir par personificējamiem un nepersonificējamiem reprezentācijas un ar saimniecisko darbību nesaistītiem izdevumiem. Trešajā daļā, zinātniski praktiskajā daļā – reprezentācijas un ar saimniecisko darbību nesaistītu izdevumu darījumu atzīšanas un procesu uzlabošana. Darba kopējais apjoms ir 70 lappuses. Darbs sastāv no ievada, trīs daļām, kas sadalītas 8 nodaļās, secinājumiem, priekšlikumiem, literatūras saraksta. Darbā iekļautas 7 tabulas, 12 attēli. Darbs tiek balstīts uz 42 literatūras avotiem un tā rezultātā ir izdarīti 13 secinājumi, no kuriem izteikti 6 priekšlikumi.
Keywords Uzņēmumu ienākuma nodoklis, reprezentācijas izdevumi, ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi, personāla ilgtspējas pasākumi
Keywords in English Corporate income tax, entertainment expenses, non-business expenses, staff sustainability measures
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 19.05.2021 13:29:04