Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Pievienotās vērtības nodokļa pārbaude finanšu revīzijā”
Nosaukums angļu valodā “Value Added Tax Review in Financial Audit”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Irina Jevinga
Recenzents Sandra Bāliņa, SIA „Revidents un grāmatvedis” vecākais revidents
Anotācija Finanšu revīzija ir kontroles procedūra, kas ļauj sniegt detalizētu informāciju par uzņēmējdarbības stratēģijas īstenošanu, finanšu pārskatu sagatavošanu un saistīto risku mazināšanu vai novēršanu, kā arī pārliecināties par visu normatīvajos aktos noteikto prasību pienācīgu izpildi. Finanšu pārskata revīzija ir zvērināta revidenta procedūru kopums, lai finanšu pārskatu lietotājiem sniegtu apliecinājumu, ka finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekštatu par konkrētā gada rezultātiem un finanšu stāvokli. Finanšu revīzijas ietvaros tiek veikta padziļināta nodokļu, tai skaitā pievienotās vērtības nodokļa, aprēķināšanas un atspoguļošanas pārbaude. Bakalaura mērķis ir pārliecināties par PVN aprēķināšanas un atspoguļošanas pareizību finanšu pārskatā, lai spētu sniegt atzinumu par to, vai PVN finanšu pārskatā visos būtiskajos aspektos ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Atbilstoši darba mērķim nepieciešams veikt tādus uzdevumus kā finanšu revīzijas normatīvo regulējumu izpēte Latvijā un Eiropas Savienībā, realizācijas PVN reglamentējošos normatīvos aktu analizēšana Latvijā un Eiropas Savienībā, finanšu revīzijas darba plānu izstrādāšana saimnieciskās darbības veicējam, realizācijas PVN apkopošana un analīze saimnieciskā darbības veicēja finanšu revīzijā, secinājumu veikšana un priekšlikumu sniegšana par finanšu revīzijas rezultātiem. Bakalaura darbs sastāv no satura, ievada, 3 nodaļām, 13 apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta un 4 pielikumiem. Darbā ir 2 attēli un 10 tabulas.
Atslēgas vārdi Pievienotās vērtības nodoklis, PVN, finanšu revīzija, audits, gada pārskata revīzija, bakalaura darbs, Rīgas Tehniskā universitāte, RTU, revidents, auditors, realizācijas PVN
Atslēgas vārdi angļu valodā Value added tax, VAT, financial audit, audit, annual report audit, bachelor, Riga Technical University, RTU, auditor, sales VAT
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 10.05.2021 20:49:10