Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Pievienotās vērtības nodokļa pārbaude finanšu revīzijā”
Title in English “Value Added Tax Review in Financial Audit”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Irina Jevinga
Reviewer Sandra Bāliņa, SIA „Revidents un grāmatvedis” vecākais revidents
Abstract Finanšu revīzija ir kontroles procedūra, kas ļauj sniegt detalizētu informāciju par uzņēmējdarbības stratēģijas īstenošanu, finanšu pārskatu sagatavošanu un saistīto risku mazināšanu vai novēršanu, kā arī pārliecināties par visu normatīvajos aktos noteikto prasību pienācīgu izpildi. Finanšu pārskata revīzija ir zvērināta revidenta procedūru kopums, lai finanšu pārskatu lietotājiem sniegtu apliecinājumu, ka finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekštatu par konkrētā gada rezultātiem un finanšu stāvokli. Finanšu revīzijas ietvaros tiek veikta padziļināta nodokļu, tai skaitā pievienotās vērtības nodokļa, aprēķināšanas un atspoguļošanas pārbaude. Bakalaura mērķis ir pārliecināties par PVN aprēķināšanas un atspoguļošanas pareizību finanšu pārskatā, lai spētu sniegt atzinumu par to, vai PVN finanšu pārskatā visos būtiskajos aspektos ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Atbilstoši darba mērķim nepieciešams veikt tādus uzdevumus kā finanšu revīzijas normatīvo regulējumu izpēte Latvijā un Eiropas Savienībā, realizācijas PVN reglamentējošos normatīvos aktu analizēšana Latvijā un Eiropas Savienībā, finanšu revīzijas darba plānu izstrādāšana saimnieciskās darbības veicējam, realizācijas PVN apkopošana un analīze saimnieciskā darbības veicēja finanšu revīzijā, secinājumu veikšana un priekšlikumu sniegšana par finanšu revīzijas rezultātiem. Bakalaura darbs sastāv no satura, ievada, 3 nodaļām, 13 apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta un 4 pielikumiem. Darbā ir 2 attēli un 10 tabulas.
Keywords Pievienotās vērtības nodoklis, PVN, finanšu revīzija, audits, gada pārskata revīzija, bakalaura darbs, Rīgas Tehniskā universitāte, RTU, revidents, auditors, realizācijas PVN
Keywords in English Value added tax, VAT, financial audit, audit, annual report audit, bachelor, Riga Technical University, RTU, auditor, sales VAT
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 10.05.2021 20:49:10