Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Tipveida dzelzsbetona tiltu bojājumu analīze” (“Satiksmes pārvada pār dzelzceļu pārbūve autoceļa A6 131,33 km”)
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Standard Precast Concrete Bridge Defects” (“Reconstruction of the Traffic Overpass over the Railway on Road A6 131,33 km”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Ainārs Paeglītis
Recenzents Oskars Rikmanis CBF SIA “Binders” Projektu vad.
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Tipveida dzelzsbetona tiltu bojājumu analīze”. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un noteikt raksturīgākos bojājumus, to cēloņus un sekas tipveida tiltu konstrukcijām. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi – izpētīt Latvijā izmantotās tipveida laiduma konstrukcijas, izpētīt tiltu bojājumu novērtēšanas principus, Noteikt raksturīgākos tipveida konstrukciju bojājumus, kā arī noteikt raksturīgākos bojājumus katram laiduma konstrukcijas tipam un analizēt bojājumu cēloņus un iespējamās sekas, bojājumu attīstību. Darba pirmajā daļā tiek apskatīta Latvijā izbūvētās tipveida laiduma konstrukcijas un tiltu bojājumu novērtēšanas principi. Darba otrā daļā veikta tipveida dzelzsbetona tiltu galveno elementu bojājumu analīze – aplūkoti raksturīgākie laiduma konstrukciju, balstu konstrukciju un brauktuves konstrukciju bojājumi, analizēti to cēloņi un sekas. Bakalaura darba galvenie secinājumi – nopietnāki bojājumi ir vecākajām tipveida konstrukcijām, kurām nestspēju ietekmējoši bojājumi atklāti pusei no tām. Galvenais bojājumu cēlonis mitruma caursūkšanās caur tilta konstrukcijām, bojātu virsējo slāņu dēļ, kas ilgstoši nav pietiekami uzturēti. Inženierprojektā izstrādāts tehniskais projekts satiksmes pārvada pārbūvei pār dzelzceļu Rīga – Krustpils, autoceļa A6 131,33. km. Inženierprojektā ietilpst paskaidrojuma raksts, 3 pārvada variantu tehniski-ekonomiskais salīdzinājums, izvēlētā pārvada varianta konstrukciju aprēķiniem, specifikācijām un rasējumiem. Bakalaura darba daļa sastāv no 51 lpp., darbā iekļauti 35 attēli un 24 tabulas, un 1 pielikums, tajā izmantoti 18 literatūras avoti. Inženierprojekts sastāv no 105 lpp., projektā iekļauti 33 attēli un 18 tabulas. Grafiskā daļa sastāv no 18 rasējumiem.
Atslēgas vārdi tipveida dzelzsbetona tilti; bojājumi; mitruma caursūkšanās; satiksmes pārvads pār dzelzceļu
Atslēgas vārdi angļu valodā standard precast concrete bridge; defects; leakage; traffic overpass over the railway
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 12.01.2021 06:15:22