Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas analīze un pilnveide MFD grupas laboratorijā"
Nosaukums angļu valodā "Analysis and improvement of quality management system in the Laboratory of MFD group"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Arta Pīlēna
Recenzents Mg.oec., Olga Ļakutina
Anotācija Desjatnika I. (2020). Kvalitātes vadības sistēmas analīze un pilnveide MFD grupas laboratorijā: Bakalaura darba. Vadītājs Mg.oec. Arta Pīlēna. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā̄ kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 63 lpp., tajā̄ iekļauti 18 attēli, 24 tabulas, 1 formula. Literatūras un avotu sarakstā ietverti avoti latviešu valodā un angļu valodā, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba mērķis ir veikt MFD kvalitātes vadības sistēmas novērtēšanu atbilstoši standarta LVS EN ISO 15189:2013 prasībām un izvirzīt priekšlikumus kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei. Darba pirmajā daļā veikta kvalitātes vadības sistēmu teorētisko aspektu un kvalitātes jēdziena analīze, kontentanalīze par kvalitātes vadības priekšrocībām uzņēmumā un aprakstītas metodes, kas pielietotas bakalaura darba izvirzītajiem uzdevumiem. Otrajā daļā veikts uzņēmuma vispārīgs raksturojums, analizēta organizatoriskā struktūra un procesu mijiedarbības karte. Aprakstīti iekšēja audita, FMEA, Išikavas diagrammas rezultāti. Aprēķinātas neatbilstību izmaksas. Darba trešajā daļā veikta MFD laboratorijas SVID analīze un izvirzīti priekšlikumi risku mazināšanai un kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanai. Darbā ir sniegti secinājumi par kvalitātes sistēmu uzņēmumā, būtiskiem FMEA un Išikavas diagrammas rezultātiem, neatbilstību izmaksām, un izmaksām, kas ir saistītas ar pilnveidojumiem un no tiem izrietošajiem plānotajiem ieņēmumiem. Darba priekšlikumi ir sniegti, lai pilnveidotu kvalitātes vadības sistēmu un proces
Atslēgas vārdi Kvalitāte, kvalitātes vadība, ISO 15189
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality, Quality system, ISO 15189
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2020 00:28:11