Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Procesu plānošanas metodika izklaides industrijas tehniskā nodrošinājuma uzņēmumiem"
Nosaukums angļu valodā "Process planning methodology for entertainment industry technical support companies"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Anita Straujuma
Recenzents Dr. oec. V. Šatrevičs, docents
Anotācija Maģistra darba autors: Dmitrijs Trumpels. Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., Anita Straujuma. Maģistra darba temats: „Procesu plānošanas metodika izklaides industrijas tehniskā nodrošinājuma uzņēmumiem”. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priek-šlikumi. Darba apjoms ir 94 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 1 tabula. Izmantotās literatūras un avo-tu sarakstā ietverti 12 avoti latviešu, 50 angļu, un 2 krievu valodā. Darbam pievienoti 7 pieli-kumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: tiek izstrādāta procesu plānošanas metode izklai-des industrijas tehniskā nodrošinājuma uzņēmumiem. Tā sastāv no 9 etapiem. Ieviešot izstrā-dāto procesu plānošanas metodi, izklaides industrijas tehniskā nodrošinājuma uzņēmumos, uz-ņēmumu darba pienākumu sadalījums palielinās konkrēto procesu izpildes efektivitāti. Tādējā-di arī palielināsies uzņēmuma kopīgā efektivitāte. Metode tika aprobēta izklaides industrijas tehniskā nodrošinājuma uzņēmuma, līdz ar to darba autora piedāvātās metode var veiksmīgi darboties citos tehniskā nodrošinājuma uzņēmumos. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Trumpels D. (2020) Procesu plānošanas metodika izklaides industrijas tehniskā nodrošinājuma uzņēmumiem Maģistra darbs/ D. Trum-pels., A. Straujuma.- Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņē-mējdarbība un vadīšana” 85.lpp.
Atslēgas vārdi biznesa procesi, plānošana, procesu plānošana, izklaides industrija.
Atslēgas vārdi angļu valodā business processes, planning, process planning, entertainment industry.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2020 02:50:03