Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Procesu plānošanas metodika izklaides industrijas tehniskā nodrošinājuma uzņēmumiem"
Title in English "Process planning methodology for entertainment industry technical support companies"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Anita Straujuma
Reviewer Dr. oec. V. Šatrevičs, docents
Abstract Maģistra darba autors: Dmitrijs Trumpels. Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., Anita Straujuma. Maģistra darba temats: „Procesu plānošanas metodika izklaides industrijas tehniskā nodrošinājuma uzņēmumiem”. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priek-šlikumi. Darba apjoms ir 94 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 1 tabula. Izmantotās literatūras un avo-tu sarakstā ietverti 12 avoti latviešu, 50 angļu, un 2 krievu valodā. Darbam pievienoti 7 pieli-kumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: tiek izstrādāta procesu plānošanas metode izklai-des industrijas tehniskā nodrošinājuma uzņēmumiem. Tā sastāv no 9 etapiem. Ieviešot izstrā-dāto procesu plānošanas metodi, izklaides industrijas tehniskā nodrošinājuma uzņēmumos, uz-ņēmumu darba pienākumu sadalījums palielinās konkrēto procesu izpildes efektivitāti. Tādējā-di arī palielināsies uzņēmuma kopīgā efektivitāte. Metode tika aprobēta izklaides industrijas tehniskā nodrošinājuma uzņēmuma, līdz ar to darba autora piedāvātās metode var veiksmīgi darboties citos tehniskā nodrošinājuma uzņēmumos. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Trumpels D. (2020) Procesu plānošanas metodika izklaides industrijas tehniskā nodrošinājuma uzņēmumiem Maģistra darbs/ D. Trum-pels., A. Straujuma.- Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņē-mējdarbība un vadīšana” 85.lpp.
Keywords biznesa procesi, plānošana, procesu plānošana, izklaides industrija.
Keywords in English business processes, planning, process planning, entertainment industry.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 28.05.2020 02:50:03