Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Studiju procesa kvalitātes novērtēšanas sistēmas pilnveide ārvalstu mobilitātes studentiem"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of study process evaluation system for incoming mobility students"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Irina Degtjarjova
Recenzents Mg.oec., Aija Medne
Anotācija Lūsis A. “Studiju procesa kvalitātes novērtēšanas sistēmas pilnveide ārvalstu mobilitātes studentiem”. Maģistra darbs / A.Lūsis, I.Degtjarjova. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2020. – 105 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido četras daļas, ievads, secinājumi un priekšlikumi. Pamatdaļu veido četras daļas, kuras iedalītas nodaļās un apakšnodaļās. Darba apjoms ir 124 lpp., tajā iekļauti 13 attēli, 16 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 12 avoti latviešu valodā, 41 avots angļu valodā un 6 avoti krievu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Darba mērķis ir analizēt un novērtēt studiju kvalitātes vērtēšanas procesu un ārvalstu mobilitātes studentu iesaistīšanas ietekmi, lai izstrādātu priekšlikumus studiju procesa kvalitātes novērtēšanas sistēmas pilnveidei. Pirmajā daļā veikta studiju procesa kvalitātes novērtēšanas teorētisko aspektu analīze un apzināta kvalitātes jēdziena izpratne augstākās izglītības kontekstā. Izvērtēti kvalitātes standarti un noteikti indikatori, veikta dažādu kvalitātes vērtēšanas pieeju salīdzinošā analīze. Darba daļā analizēti klientu viedokļu izzināšanas paņēmieni, izvērtēta “Klienta balss” (voice of customer) un “Iesaistīto pušu” (stakeholders theory) konceptu piemērošana augstākajā izglītībā. Otrajā daļā analizēta studiju procesa kvalitātes novērtēšanas sistēma RTU integrētās vadības sistēmas kontekstā. Izvērtēta RTU studiju procesa novērtēšanas sistēma un institūcijas izmantotā anketēšanas instrumentārija satura atbilstība ārējām kvalitātes prasībām. Analizēti autora veiktā pētījuma rezultāti un noteikti faktori, kas, pēc studentu domām, būtiski ietekmē studiju procesa kvalitāti. Darba daļā veikta iksemestra studentu anketēšanas procesa un ārvalstu studentu mobilitātes koordinēšanas procesa vērtību plūsmas analīze, identificēti zudumi un ar tiem saistītās kvalitātes izmaksas, noskaidrotas esošo procesu nepilnības un noteiktas pilnveidojamās jomas. Trešajā daļā izstrādāti studiju procesa kvalitātes novērtēšanas sistēmas pilnveides risinājumi, kas palielina procesu vērtību saturošo laiku, samazina cikla un caurplūdes laiku un novērš kvalitātes zudumus. Darba daļā izstrādāts pilnveides risinājums esošajam iksemestra anketēšanas procesam, pievienojot papildu posmu, kas nodrošina padziļinātāku iegūto rezultātu izvērtēšanu un uzraudzību. Darba ceturtajā daļā aprakstīti uzlabotā procesa jaunievdumi un noteikta to sasaiste ar Plāno-Dari-Pārbaudi-Rīkojies principu, identificēti paredzamo pilnveides pasākumu ieguvumi un veikts pilnveides pasākumu izmaksu aprēķins. Būtiskākie secinājumi un priekšlikumi - kvalitātes jēdziens augstākajā izglītībā ir grūti definējams, jo tā akceptēšana joprojām, galvenokārt, ir subjektīva un katra no iesaitītajām pusēm šo konceptu tendēta uztvert savādāk. Kvalitātes nodrošināšanā jāiesaista studējošie un šim nolūkam institūcijai jārūpējas par atgriezensikās saites uzturēšanu starp augstākās izglītības iestādi un studējošajiem. Tā kā augstskolas nākotnes attīstības stratēģija un kvalitātes politikas dokumenti balstās uz Deminga apļa principu ievērošanu, svarīgi nodrošināt, ka arī studiju procesa kvalitātes novērtēšanas sistēmā ievēro visus Plāno-Dari-Pārbaudi-Rīkojies soļus.
Atslēgas vārdi Kvalitātes jēdziens augstākajā izglītībā, Metodes un instrumenti studiju procesa kvalitātes novērtēšanai, izglītības kvalitāte, mobilitātes studenti, RTU, studiju kvalitātes vērtēšana, anketēšana, iesasitītas puses izglītībā, klienta balss
Atslēgas vārdi angļu valodā The concept of quality in higher education, Methods and tools for assessing the quality of the study process, quality of education, mobility students, RTU, study quality assessment, questionnaire, stakeholders in education, voice of the costumer
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2020 16:14:41