Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Studiju procesa kvalitātes novērtēšanas sistēmas pilnveide ārvalstu mobilitātes studentiem"
Title in English "Improvement of study process evaluation system for incoming mobility students"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Irina Degtjarjova
Reviewer Mg.oec., Aija Medne
Abstract Lūsis A. “Studiju procesa kvalitātes novērtēšanas sistēmas pilnveide ārvalstu mobilitātes studentiem”. Maģistra darbs / A.Lūsis, I.Degtjarjova. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2020. – 105 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido četras daļas, ievads, secinājumi un priekšlikumi. Pamatdaļu veido četras daļas, kuras iedalītas nodaļās un apakšnodaļās. Darba apjoms ir 124 lpp., tajā iekļauti 13 attēli, 16 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 12 avoti latviešu valodā, 41 avots angļu valodā un 6 avoti krievu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Darba mērķis ir analizēt un novērtēt studiju kvalitātes vērtēšanas procesu un ārvalstu mobilitātes studentu iesaistīšanas ietekmi, lai izstrādātu priekšlikumus studiju procesa kvalitātes novērtēšanas sistēmas pilnveidei. Pirmajā daļā veikta studiju procesa kvalitātes novērtēšanas teorētisko aspektu analīze un apzināta kvalitātes jēdziena izpratne augstākās izglītības kontekstā. Izvērtēti kvalitātes standarti un noteikti indikatori, veikta dažādu kvalitātes vērtēšanas pieeju salīdzinošā analīze. Darba daļā analizēti klientu viedokļu izzināšanas paņēmieni, izvērtēta “Klienta balss” (voice of customer) un “Iesaistīto pušu” (stakeholders theory) konceptu piemērošana augstākajā izglītībā. Otrajā daļā analizēta studiju procesa kvalitātes novērtēšanas sistēma RTU integrētās vadības sistēmas kontekstā. Izvērtēta RTU studiju procesa novērtēšanas sistēma un institūcijas izmantotā anketēšanas instrumentārija satura atbilstība ārējām kvalitātes prasībām. Analizēti autora veiktā pētījuma rezultāti un noteikti faktori, kas, pēc studentu domām, būtiski ietekmē studiju procesa kvalitāti. Darba daļā veikta iksemestra studentu anketēšanas procesa un ārvalstu studentu mobilitātes koordinēšanas procesa vērtību plūsmas analīze, identificēti zudumi un ar tiem saistītās kvalitātes izmaksas, noskaidrotas esošo procesu nepilnības un noteiktas pilnveidojamās jomas. Trešajā daļā izstrādāti studiju procesa kvalitātes novērtēšanas sistēmas pilnveides risinājumi, kas palielina procesu vērtību saturošo laiku, samazina cikla un caurplūdes laiku un novērš kvalitātes zudumus. Darba daļā izstrādāts pilnveides risinājums esošajam iksemestra anketēšanas procesam, pievienojot papildu posmu, kas nodrošina padziļinātāku iegūto rezultātu izvērtēšanu un uzraudzību. Darba ceturtajā daļā aprakstīti uzlabotā procesa jaunievdumi un noteikta to sasaiste ar Plāno-Dari-Pārbaudi-Rīkojies principu, identificēti paredzamo pilnveides pasākumu ieguvumi un veikts pilnveides pasākumu izmaksu aprēķins. Būtiskākie secinājumi un priekšlikumi - kvalitātes jēdziens augstākajā izglītībā ir grūti definējams, jo tā akceptēšana joprojām, galvenokārt, ir subjektīva un katra no iesaitītajām pusēm šo konceptu tendēta uztvert savādāk. Kvalitātes nodrošināšanā jāiesaista studējošie un šim nolūkam institūcijai jārūpējas par atgriezensikās saites uzturēšanu starp augstākās izglītības iestādi un studējošajiem. Tā kā augstskolas nākotnes attīstības stratēģija un kvalitātes politikas dokumenti balstās uz Deminga apļa principu ievērošanu, svarīgi nodrošināt, ka arī studiju procesa kvalitātes novērtēšanas sistēmā ievēro visus Plāno-Dari-Pārbaudi-Rīkojies soļus.
Keywords Kvalitātes jēdziens augstākajā izglītībā, Metodes un instrumenti studiju procesa kvalitātes novērtēšanai, izglītības kvalitāte, mobilitātes studenti, RTU, studiju kvalitātes vērtēšana, anketēšana, iesasitītas puses izglītībā, klienta balss
Keywords in English The concept of quality in higher education, Methods and tools for assessing the quality of the study process, quality of education, mobility students, RTU, study quality assessment, questionnaire, stakeholders in education, voice of the costumer
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 27.05.2020 16:14:41