Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mežizstrādes uzņēmuma darbības attīstības stratēģisko alternatīvu novērtējums
Nosaukums angļu valodā Evaluation of strategic alternatives for the development of the logging company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents Dr. oec., A. Vanags, AS “Sakret Holdings” padomes priekšsēdētājs
Anotācija Darba mērķis ir veikt mežizstrādes uzņēmuma stratēģisko alternatīvu novērtējumu un sniegt priekšlikumus to ieviešanai Darba pirmajā daļā tiek apskatīta vide, kurā darbojas uzņēmums. Tiek veikta meža nozares tirgus PEST analīze, identificējot galvenos uzņēmuma darbību ietekmējošos faktorus. Tāpat tiek veikta uzņēmuma biznesa modeļa un finanšu analīze, nosakot uzņēmuma iekšējos faktorus – stiprās un vājās puses. Darba otrajā daļā tiek apskatīta un analizēta pieejamā literatūra par mežizstrādes un mazu un vidēju uzņēmumu stratēģiskās attīstības iespējām. Tiek apkopotas galvenās idejas un to piemērotība mazam mežizstrādes uzņēmumam. Balstoties uz darba pirmajā daļā veikto analīzi tiek izveidots uzņēmuma SVID profils un, apvienojot HAM metodi un SVID analīzi, veikta uzņēmuma SVID analīze. Daļas noslēgumā tiek identificēti potenciāli piemērotākie attīstības virzieni uzņēmumam un identificētas divas galvenās stratēģiskās attīstības alternatīvas.. Darba trešajā daļā tiek veikti iegūto HAM pāru salīdzinājumu aprēķini un noteiktas globālās SVID faktoru prioritāšu vērtības. Identificētās alternatīvas tiek novērtētas izmantojot plānotās peļņas vai zaudējumu aprēķinu, QSPM metodi un risku analīzi. Daļas beigās tiek izvēlēta piemērotākā attīstības stratēģiskā alternatīva. Darba ceturtajā daļā, par pamatu izmantojot biznesa kanvas modeli, tiek izstrādāts izvēlētās alternatīvas ieviešanas plāns. Nozīmīgākie secinājumi ir, ka globālās klimata pārmaiņas ir reāls drauds meža nozarei, bet tā radītās tirgus svārstības paver jaunas iespējas, uzņēmumiem, kas spēj izmantot haosa radītās priekšrocības. Nozīmīgākais priekšlikums uzņēmumam ir konkurētspējas uzlabošanai izveidot funkcionējošu mārketinga stratēģiju. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, četras daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 106 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 41 tabulas, 10 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 37 avoti latviešu un 30 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Mežizstrādes uzņēmums, stratēģiskā attīstība, novērtējums, SVID, hierarhiskās analīzes metode
Atslēgas vārdi angļu valodā Logging company, strategic growth, evaluation, SWOT, analytic hierarchy process
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2020 08:47:32