Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Mežizstrādes uzņēmuma darbības attīstības stratēģisko alternatīvu novērtējums
Title in English Evaluation of strategic alternatives for the development of the logging company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Elīna Gaile-Sarkane
Reviewer Dr. oec., A. Vanags, AS “Sakret Holdings” padomes priekšsēdētājs
Abstract Darba mērķis ir veikt mežizstrādes uzņēmuma stratēģisko alternatīvu novērtējumu un sniegt priekšlikumus to ieviešanai Darba pirmajā daļā tiek apskatīta vide, kurā darbojas uzņēmums. Tiek veikta meža nozares tirgus PEST analīze, identificējot galvenos uzņēmuma darbību ietekmējošos faktorus. Tāpat tiek veikta uzņēmuma biznesa modeļa un finanšu analīze, nosakot uzņēmuma iekšējos faktorus – stiprās un vājās puses. Darba otrajā daļā tiek apskatīta un analizēta pieejamā literatūra par mežizstrādes un mazu un vidēju uzņēmumu stratēģiskās attīstības iespējām. Tiek apkopotas galvenās idejas un to piemērotība mazam mežizstrādes uzņēmumam. Balstoties uz darba pirmajā daļā veikto analīzi tiek izveidots uzņēmuma SVID profils un, apvienojot HAM metodi un SVID analīzi, veikta uzņēmuma SVID analīze. Daļas noslēgumā tiek identificēti potenciāli piemērotākie attīstības virzieni uzņēmumam un identificētas divas galvenās stratēģiskās attīstības alternatīvas.. Darba trešajā daļā tiek veikti iegūto HAM pāru salīdzinājumu aprēķini un noteiktas globālās SVID faktoru prioritāšu vērtības. Identificētās alternatīvas tiek novērtētas izmantojot plānotās peļņas vai zaudējumu aprēķinu, QSPM metodi un risku analīzi. Daļas beigās tiek izvēlēta piemērotākā attīstības stratēģiskā alternatīva. Darba ceturtajā daļā, par pamatu izmantojot biznesa kanvas modeli, tiek izstrādāts izvēlētās alternatīvas ieviešanas plāns. Nozīmīgākie secinājumi ir, ka globālās klimata pārmaiņas ir reāls drauds meža nozarei, bet tā radītās tirgus svārstības paver jaunas iespējas, uzņēmumiem, kas spēj izmantot haosa radītās priekšrocības. Nozīmīgākais priekšlikums uzņēmumam ir konkurētspējas uzlabošanai izveidot funkcionējošu mārketinga stratēģiju. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, četras daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 106 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 41 tabulas, 10 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 37 avoti latviešu un 30 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums.
Keywords Mežizstrādes uzņēmums, stratēģiskā attīstība, novērtējums, SVID, hierarhiskās analīzes metode
Keywords in English Logging company, strategic growth, evaluation, SWOT, analytic hierarchy process
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 27.05.2020 08:47:32