Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Eiropas Savienības struktūrfondu ietekmes uz profesionālās izglītības attīstību Latvijā izvērtējums
Nosaukums angļu valodā Assessment of the Impact of the European Union Structural Funds on the Development of Vocational Education in Latvia
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Normunds Balabka
Recenzents Docente R.Greitāne
Anotācija Maģistra darba “Eiropas Savienības struktūrfondu ietekmes uz profesionālās izglītības attīstību Latvijā izvērtējums” autore Laura Vikšere, darba vadītājs Prakt. doc., Mg. oec. Normunds Balabka. Tēmas aktualitāti pamato profesionālās izglītības īstenošana, nodrošinot kvalitatīvu un darba tirgus prasībām atbilstošu vidējas kvalifikācijas profesijās nodarbināto speciālistu sagatavošanu tautsaimniecības attīstībai nozīmīgās nozarēs, nozaru attīstības tendencēm atbilstošā infrastruktūrā. Maģistra darba mērķis: izvērtēt ES struktūrfondu ietekmi uz profesionālās izglītības attīstību Latvijā. Maģistra darbā noteikti šādi uzdevumi: 1) apskatīt profesionālās izglītības organizāciju un attīstību Latvijā; 2) apskatīt profesionālās izglītības konceptu nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa attīstības plānošanas dokumentos, kā arī profesionālās izglītības iestāžu attīstības un investīciju stratēģijās; 3) apskatīt informāciju par ES struktūrfondu ieguldījumiem profesionālajā izglītībā 2007.-2013.gada plānošanas periodā; 4) veikt ES struktūrfondu ieguldījumu ietekmes izvērtējumu uz profesionālās izglītības attīstību, ņemot vērā profesionālās izglītības attīstību ietekmējošos faktorus, nosakot izglītības iestāžu darbības kvalitāti raksturojošus rādītājus, izvirzot ES struktūrfondu ieguldījumu lietderīguma efektivitātes kritērijus; 5) izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus. Darbu veido četras daļas un 13 nodaļas, darba apjoms 131 lappuse. Darbā atrodams 31 attēls, t.sk. 7 attēli pielikumā, 5 tabulas un akreditācijas ekspertu aptauja pielikumā. Izmantoto informācijas avotu skaits - 69. Maģistra darbā secināts, ka veikto ES struktūrfondu ieguldījumu profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūrā rezultātā pieaugusi izglītības iestāžu sniegtā profesionālās izglītības pakalpojuma kvalitāte, attiecīgi veiktie ieguldījumi sekmējuši profesionālās izglītības attīstību, to apliecina profesionālās izglītības attīstību ietekmējošo faktoru analīze, profesionālās izglītības attīstības jeb izglītības iestāžu darbības rādītāju analīze un akreditācijas ekspertu vērtējums. Maģistra darbā izvirzītā hipotēze - efektīvi investējot ES struktūrfondu ieguldījumus profesionālās izglītības infrastruktūrā 2007.-2013.gada plānošanas periodā, pieaugusi profesionālās izglītības kvalitāte, ir apstiprināta.
Atslēgas vārdi Profesionālā izglītība, ES struktūrfondu ieguldījumi, attīstības plānošanas dokumenti, profesionālās izglītības attīstību ietekmējošie faktori, profesionālās izglītības iestāžu darbību raksturojošie rādītāji.
Atslēgas vārdi angļu valodā Vocational education, EU structural funds, development plan documents, factors affecting vocational education development, vocational education performance indicators.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2020 07:45:46