Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language Eiropas Savienības struktūrfondu ietekmes uz profesionālās izglītības attīstību Latvijā izvērtējums
Title in English Assessment of the Impact of the European Union Structural Funds on the Development of Vocational Education in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Normunds Balabka
Reviewer Docente R.Greitāne
Abstract Maģistra darba “Eiropas Savienības struktūrfondu ietekmes uz profesionālās izglītības attīstību Latvijā izvērtējums” autore Laura Vikšere, darba vadītājs Prakt. doc., Mg. oec. Normunds Balabka. Tēmas aktualitāti pamato profesionālās izglītības īstenošana, nodrošinot kvalitatīvu un darba tirgus prasībām atbilstošu vidējas kvalifikācijas profesijās nodarbināto speciālistu sagatavošanu tautsaimniecības attīstībai nozīmīgās nozarēs, nozaru attīstības tendencēm atbilstošā infrastruktūrā. Maģistra darba mērķis: izvērtēt ES struktūrfondu ietekmi uz profesionālās izglītības attīstību Latvijā. Maģistra darbā noteikti šādi uzdevumi: 1) apskatīt profesionālās izglītības organizāciju un attīstību Latvijā; 2) apskatīt profesionālās izglītības konceptu nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa attīstības plānošanas dokumentos, kā arī profesionālās izglītības iestāžu attīstības un investīciju stratēģijās; 3) apskatīt informāciju par ES struktūrfondu ieguldījumiem profesionālajā izglītībā 2007.-2013.gada plānošanas periodā; 4) veikt ES struktūrfondu ieguldījumu ietekmes izvērtējumu uz profesionālās izglītības attīstību, ņemot vērā profesionālās izglītības attīstību ietekmējošos faktorus, nosakot izglītības iestāžu darbības kvalitāti raksturojošus rādītājus, izvirzot ES struktūrfondu ieguldījumu lietderīguma efektivitātes kritērijus; 5) izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus. Darbu veido četras daļas un 13 nodaļas, darba apjoms 131 lappuse. Darbā atrodams 31 attēls, t.sk. 7 attēli pielikumā, 5 tabulas un akreditācijas ekspertu aptauja pielikumā. Izmantoto informācijas avotu skaits - 69. Maģistra darbā secināts, ka veikto ES struktūrfondu ieguldījumu profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūrā rezultātā pieaugusi izglītības iestāžu sniegtā profesionālās izglītības pakalpojuma kvalitāte, attiecīgi veiktie ieguldījumi sekmējuši profesionālās izglītības attīstību, to apliecina profesionālās izglītības attīstību ietekmējošo faktoru analīze, profesionālās izglītības attīstības jeb izglītības iestāžu darbības rādītāju analīze un akreditācijas ekspertu vērtējums. Maģistra darbā izvirzītā hipotēze - efektīvi investējot ES struktūrfondu ieguldījumus profesionālās izglītības infrastruktūrā 2007.-2013.gada plānošanas periodā, pieaugusi profesionālās izglītības kvalitāte, ir apstiprināta.
Keywords Profesionālā izglītība, ES struktūrfondu ieguldījumi, attīstības plānošanas dokumenti, profesionālās izglītības attīstību ietekmējošie faktori, profesionālās izglītības iestāžu darbību raksturojošie rādītāji.
Keywords in English Vocational education, EU structural funds, development plan documents, factors affecting vocational education development, vocational education performance indicators.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 26.05.2020 07:45:46