Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Procesu pieeja kvalitātes sistēmas attīstībai SIA Moller Auto Latvia Volkswagen centrā Lidosta"
Nosaukums angļu valodā "Process approach for quality system development in Moller Auto Latvia Volkswagen center Lidosta"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Inga Lapiņa
Recenzents Mg.oec., Jānis Pildavs
Anotācija Parcāne L. Procesu pieeja kvalitātes sistēmas attīstībā Moller Auto Latvia SIA Volkswagen centrā Lidosta: Maģistra darbs / L.Parcāne, I.Lapiņa. - Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2020. - 81 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 81 lpp., tajā iekļauti 25 attēli, 22 tabulas, 3 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 6 avoti latviešu, 44 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir analizēt un novērtēt auto dīlera kvalitātes sistēmu un procesu vadību, izstrādāt priekšlikumus nepārtrauktas procesu pilnveides uzlabošanai dīlerī, lai pilnveidotu dīlera sniegto pakalpojumu efektivitāti, kvalitāti un uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmu kopumā. Pirmajā darba daļā apzināta dažādos literatūras avotos esošā informācija par kvalitātes vadības sistēmas principiem, apkopota dažādu autoru izpratne par procesu pieejas jēdzienu, veikta Volkswagen AG rūpnīcas standarta salīdzināšana ar ISO 9001 prasībām, kā arī aprakstītas un pamatotas metodes, kuras autore pielietos otrajā darba daļā kļūdu identificēšanai. Otrajā daļā raksturots uzņēmums Moller Auto Latvia SIA un tā struktūrvienības Moller Auto Lidosta darbība, veikts uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmas novērtējums, kā arī noskaidrotas galvenās kvalitātes sistēmas pilnveidojamās jomas. Identificētas servisa pamatprocesa iespējamās kļūmes, to iemesli, iespējamās sekas un veicamās darbības to novēršanai. Trešajā daļā izstrādāti pasākumi Moller Auto Lidosta Volkswagen centra kvalitātes vadības sistēmas attīstībai. Noteiktas pilnveides pasākumu izmaksas un piedāvāti iespējamie risinājumi Moller Auto Lidosta Volkswagen centra servisa darba izpildes kvalitātes paaugstināšanai. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: galvenās konstatētās problēmas uzņēmumā rodas straujās attīstības un neatbilstošas risku un procesu vadības rezultātā. Pastiprinot iekšējo kontroli darbinieku uzraudzībai un novēršot servisa pamatprocesā identificētās neatbilstības, uzņēmums spēs ievērojami samazināt riskus, nodrošināt procedūru kvalitatīvu izpildi un prasību ievērošanu, kā arī paaugstināt klientu apmierinātību.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadība, procesu pieeja, pakalpojumu kvalitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality management, process approach, service quality
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2020 17:55:38