Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Sociālā pakalpojuma kvalitātes novērtējums un pilnveide Rīgas Sociālajā dienestā"
Nosaukums angļu valodā "Social service quality assessment and improvement in Riga Social Service"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Guna Eglīte
Recenzents Dr.sc.ing., Jānis Mazais
Anotācija Mežale V. Sociālā pakalpojuma kvalitātes novērtējums un pilnveide Rīgas Sociālajā dienestā: Maģistra darbs / V. Mežale, G. Eglīte. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2020. 84 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 84 lpp., tajā iekļauti 10 attēli, 16 tabulas, 2 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 17 avoti latviešu, 30 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir analizēt un novērtēt Rīgas Sociālā dienesta pakalpojuma sniegšanas procesa kvalitāti un izstrādāt priekšlikumus tā pilnveidei. Pirmajā darba daļā tika izmantota literatūras pārskata metode, veicot jēdzienu un piemērotāko metožu izpēti. Otrajā daļā tika analizēta Rīgas Sociālā dienesta darbība, veikta iekšējās un ārējās vides, kā arī “Aprūpe mājās” pakalpojuma analīze. Identificējot iespējamās kļūmes, kuras rodas katrā no “Aprūpe mājās” pakalpojuma procesa posmiem, kā arī noskaidrojot kļūmju rašanās cēloņus, tika izmantota plaši pielietojamā risku pārvaldības metode – kļūdu iespējamības un seku analīze (angl. FMEA). Pielietojot ekspertu metodiku, tika noskaidroti ar personas pastāvīgās prakses uzraudzību un “Aprūpe mājās” pakalpojuma organizēšanas procesu saistītie riski. Ar cēloņu-seku analīzes palīdzību veikta neatbilstošas kvalitātes pakalpojuma izvērtēšana. Trešajā daļā izmantota 5 kāpēc metode, noskaidrojot, kādēļ klientiem un viņu tuviniekiem Rīgas Sociālā dienesta sniegtā informācija par “Aprūpe mājās” pakalpojumu rada neizpratni. Balstoties uz analītiskajā daļā iegūtajiem rezultātiem, tika izstrādāti priekšlikumi “Aprūpe mājās” procesa uzlabošanai, izveidots priekšlikumu īstenošanas plāns, kurā norādītas priekšlikumu realizācijas iespējamās izmaksas. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Kļūdu iespējamības un seku analīzes rezultātā konstatētās galvenās kļūmes, kuras rodas “Aprūpe mājās” sniegšanas procesā, ir – nepietiekama personas uzraudzība un pakalpojuma neorganizēšana paredzētajos termiņos. Problēmu risināšanai izstrādāti priekšlikumi - organizēt personas patstāvīgās prakses uzraudzības programmas izveidošanu un tajā noteikto uzdevumu izpildi, kā arī izmantot Vērtību plūsmas vizualizācijas metodi “Aprūpe mājās” procesam.
Atslēgas vārdi Sociālā pakalpojuma kvalitātes novērtējums un pilnveide, sociālie pakalpojumi, aprūpe mājās, Kļūdu iespējamības un seku analīze (FMEA)
Atslēgas vārdi angļu valodā Social service quality assessment and improvement, social services, home care, Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2020 09:57:09