Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Sociālā pakalpojuma kvalitātes novērtējums un pilnveide Rīgas Sociālajā dienestā"
Title in English "Social service quality assessment and improvement in Riga Social Service"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Guna Eglīte
Reviewer Dr.sc.ing., Jānis Mazais
Abstract Mežale V. Sociālā pakalpojuma kvalitātes novērtējums un pilnveide Rīgas Sociālajā dienestā: Maģistra darbs / V. Mežale, G. Eglīte. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2020. 84 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 84 lpp., tajā iekļauti 10 attēli, 16 tabulas, 2 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 17 avoti latviešu, 30 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir analizēt un novērtēt Rīgas Sociālā dienesta pakalpojuma sniegšanas procesa kvalitāti un izstrādāt priekšlikumus tā pilnveidei. Pirmajā darba daļā tika izmantota literatūras pārskata metode, veicot jēdzienu un piemērotāko metožu izpēti. Otrajā daļā tika analizēta Rīgas Sociālā dienesta darbība, veikta iekšējās un ārējās vides, kā arī “Aprūpe mājās” pakalpojuma analīze. Identificējot iespējamās kļūmes, kuras rodas katrā no “Aprūpe mājās” pakalpojuma procesa posmiem, kā arī noskaidrojot kļūmju rašanās cēloņus, tika izmantota plaši pielietojamā risku pārvaldības metode – kļūdu iespējamības un seku analīze (angl. FMEA). Pielietojot ekspertu metodiku, tika noskaidroti ar personas pastāvīgās prakses uzraudzību un “Aprūpe mājās” pakalpojuma organizēšanas procesu saistītie riski. Ar cēloņu-seku analīzes palīdzību veikta neatbilstošas kvalitātes pakalpojuma izvērtēšana. Trešajā daļā izmantota 5 kāpēc metode, noskaidrojot, kādēļ klientiem un viņu tuviniekiem Rīgas Sociālā dienesta sniegtā informācija par “Aprūpe mājās” pakalpojumu rada neizpratni. Balstoties uz analītiskajā daļā iegūtajiem rezultātiem, tika izstrādāti priekšlikumi “Aprūpe mājās” procesa uzlabošanai, izveidots priekšlikumu īstenošanas plāns, kurā norādītas priekšlikumu realizācijas iespējamās izmaksas. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Kļūdu iespējamības un seku analīzes rezultātā konstatētās galvenās kļūmes, kuras rodas “Aprūpe mājās” sniegšanas procesā, ir – nepietiekama personas uzraudzība un pakalpojuma neorganizēšana paredzētajos termiņos. Problēmu risināšanai izstrādāti priekšlikumi - organizēt personas patstāvīgās prakses uzraudzības programmas izveidošanu un tajā noteikto uzdevumu izpildi, kā arī izmantot Vērtību plūsmas vizualizācijas metodi “Aprūpe mājās” procesam.
Keywords Sociālā pakalpojuma kvalitātes novērtējums un pilnveide, sociālie pakalpojumi, aprūpe mājās, Kļūdu iespējamības un seku analīze (FMEA)
Keywords in English Social service quality assessment and improvement, social services, home care, Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 20.05.2020 09:57:09