Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Inovatīvu risinājumu izmantošana klientu apmierinātības nodrošināšanā Indijas banku sektorā
Nosaukums angļu valodā Innovative Solutions to Ensure Customer Satisfaction in Banking Sector of India
Struktūrvienība 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents lektore M.M. Irbe
Anotācija Bakalaura darba autors: Veerpal Kaur Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: profesors, Dr.oec. Irina Voronova Bakalaura darba nosaukums: Inovatīvi risinājumi klientu apmierinātības nodrošināšanai Indijas banku sektorā. Bakalaura darbs: rakstīts angļu valodā, to veido ievads, teorētiskā un praktiskā daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 59 lpp., tajā ir iekļauti 13 attēli, 9 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 30 avoti angļu valodā, ieskaitot grāmatas, zinātniskos žurnālus un tiešsaistes avotus. Darbam pievienots pielikums. Bakalaura darba galvenais rezultāts: Pirmajā ievada daļā ir ietverta Indijas banku vēsture, veidošanās un attīstība un to attiecīgie jauninājumi, kā arī šo tehnoloģiju ietekme uz banku nozari. Tas ir arī izskaidrojis pasākumus, kas saistīti ar klientu attiecību attīstību ar inovācijām. Šajā daļā iekļauti arī iepriekšējo autoru pētījumi, kas izskaidrojuši jauninājumus banku nozarē. Otrajā pētījuma daļā tika iekļauts viss pētījumā iesaistītais darbs, kas ietvēra datu vākšanas resursus, statistiskās atlases stratēģiju un banku individuālu inovatīvu analīzi. Darbā tika veiks salīdzinājums Indijas banku sistēmas dažādos tiešsaistes pakalpojumus, kā arī jaunākos jauninājumus attiecīgajās bankās, kā arī ieguvumus klientiem un banku darbiniekiem. Tika veikta anketu aptauja, kas ietvēra reāllaika datu vākšanu, aptaujas metodes, datu analīzi un interpretāciju ar aprakstu un izplatīšanu dažādos banku sektora jauninājumos, ko veica atlasītie klienti, un viņu apmierinātību ar Indijas banku sniegtajām iespējām. Aptaujas rezultāti pierādīja, ka ir pieaugs darījumu skaits un samazinājies apmeklējumu skaits dienā. Tomēr rezultāts parāda arī to, ka daži cilvēki joprojām izmanto dažus vecos pakalpojumus, nevis jaunus, piemēram, bankomātu, nevis internetu vai mobilo banku. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Veerpal Kaur (2020). Inovatīvi risinājumi, lai nodrošinātu klientu apmierinātību Indijas banku sektorā. Bakalaura darbs, Rīga, IBEM, DIBM, bakalaura akadēmisko studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība”. 59 lpp.
Atslēgas vārdi Ievads, Teorētiskā daļa, Attīstības bankas un e-bankas Indijā, Banku attīstība Indijā, Indijas banku salīdzinājums ar Latvijas bankām, Pētījuma daļa, Pētījuma metodoloģija un metodes, Secinājumi un priekšlikumi, pielikumi.
Atslēgas vārdi angļu valodā Introduction ,Theoretical part, Development Banks and E-banking in India,Trend and progress of Banking in India,Comparisons of Indian Banks with Latvian Banks,Research Part ,Research methodology and methods ,Conclusion and proposals ,Appendixes
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2020 08:59:47