Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Būvniecības uzņēmuma kredītpolitikas pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Credit Policy Improvement in Construction Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ludmila Kasperoviča
Recenzents Mg. oec. I. Zumente, KPMG Baltic projektu vadītāja korporatīvo finanšu nodaļā
Anotācija Bakalaura darbā tiek apskatīta kredītpolitika, tās elementi un tās ietekme uz būvniecības uzņēmumu. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus kredītpolitikas uzlabošanai, kas būtiski samazinās debitoru parādu apjomu, debitoru parādu aprites ilgumu un naudas plūsmas apgrozības ciklu. Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām. Analītiskās daļas ietvaros tika veikta finansiālā stāvokļa analīze un uzņēmuma darbības efektivitātes analīze, apskatot bilances posteņu struktūru un to izmaiņas, īpaši pievēršot uzmanību debitoru parādiem, aprēķināts debitoru parādu aprites ilgums, naudas plūsmas apgrozības cikls, kā arī izpētīta katras debitoru parādu pozīcijas ietekme uz aprites ilgumu. Tāpat tika aprēķināta likviditāte un izpētīta ieņēmumu un izmaksu struktūra. Tika izpētīts uzņēmuma biznesa modelis un noteikts tā digitālās attīstības līmenis. Daļas noslēgumā tika formulēta galvenā būvniecības uzņēmuma problēma. Pētījumu daļas ietvaros tika analizēta literatūra labās prakses noskaidrošanai. Tika veikta uzņēmuma darbinieku un vadības intervēšana un anketēšana, pētīts debitoru dokumentu aprites un komunikācijas plūsmas process un tā ilgums, noteikta klientu struktūra. Daļas noslēgumā tika salīdzināta debitoru pārvalde apskatītajā uzņēmumā un labās prakses ietvaros, un definēti aprēķinu daļā izstrādājamie priekšlikumi. Aprēķinu daļā tika izstrādāti priekšlikumi problēmas risināšanai. Tika aprakstīta uzņēmuma procesu automatizācija, ieviešot jaunu programmu un papildinot jau esošo, izstrādāta uzņēmuma kredītpolitika un veikta sadarbības līgumu pārstrāde atbilstoši izstrādātai kredītpolitikai. Pēc priekšlikumu izstrādes tika aprakstīta un aprēķināta to ietekme uz uzņēmuma debitoru dokumentu aprites un komunikācijas plūsmas procesu, debitoru parādiem, bilanci kopumā un peļņas vai zaudējumu aprēķinu. Bakalaura darba noslēguma daļā ir apkopoti secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darba rezultātā ir izstrādāti priekšlikumi kredītpolitikas pilnveidošanai būvniecības uzņēmumā, kas atrisina galveno izvirzīto problēmu – samazina debitoru parādu apjomu, debitoru parādu aprites ilgumu un naudas plūsmas apgrozības ciklu. Bakalaura darbs sastāv no 85 lapaspusēm, ievada, secinājumiem, priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta, 8 pielikumiem, 3 daļām, 15 nodaļām un 13 apakšnodaļām. Darbā ir iekļautas 30 tabulas, 24 attēli un 8 formulas.
Atslēgas vārdi kredītpolitika, debitoru parādi, debitoru parādu aprites ilgums, naudas plūsmas apgrozības cikls, finanšu cikla ilgums, likviditāte, debitoru pārvalde, pasūtītāju parādi, automatizācija, reglaments, klients, būvniecības uzņēmums
Atslēgas vārdi angļu valodā credit policy, debtor’s debts, debtor’s debt movement duration, money flow turnover cycle, finance cycle duration, liquidity, debtor’s administration, customer debts, automation, regulation, customer, construction company
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2020 22:46:34