Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Būvniecības uzņēmuma kredītpolitikas pilnveidošanas projekts
Title in English Project for Credit Policy Improvement in Construction Company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ludmila Kasperoviča
Reviewer Mg. oec. I. Zumente, KPMG Baltic projektu vadītāja korporatīvo finanšu nodaļā
Abstract Bakalaura darbā tiek apskatīta kredītpolitika, tās elementi un tās ietekme uz būvniecības uzņēmumu. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus kredītpolitikas uzlabošanai, kas būtiski samazinās debitoru parādu apjomu, debitoru parādu aprites ilgumu un naudas plūsmas apgrozības ciklu. Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām. Analītiskās daļas ietvaros tika veikta finansiālā stāvokļa analīze un uzņēmuma darbības efektivitātes analīze, apskatot bilances posteņu struktūru un to izmaiņas, īpaši pievēršot uzmanību debitoru parādiem, aprēķināts debitoru parādu aprites ilgums, naudas plūsmas apgrozības cikls, kā arī izpētīta katras debitoru parādu pozīcijas ietekme uz aprites ilgumu. Tāpat tika aprēķināta likviditāte un izpētīta ieņēmumu un izmaksu struktūra. Tika izpētīts uzņēmuma biznesa modelis un noteikts tā digitālās attīstības līmenis. Daļas noslēgumā tika formulēta galvenā būvniecības uzņēmuma problēma. Pētījumu daļas ietvaros tika analizēta literatūra labās prakses noskaidrošanai. Tika veikta uzņēmuma darbinieku un vadības intervēšana un anketēšana, pētīts debitoru dokumentu aprites un komunikācijas plūsmas process un tā ilgums, noteikta klientu struktūra. Daļas noslēgumā tika salīdzināta debitoru pārvalde apskatītajā uzņēmumā un labās prakses ietvaros, un definēti aprēķinu daļā izstrādājamie priekšlikumi. Aprēķinu daļā tika izstrādāti priekšlikumi problēmas risināšanai. Tika aprakstīta uzņēmuma procesu automatizācija, ieviešot jaunu programmu un papildinot jau esošo, izstrādāta uzņēmuma kredītpolitika un veikta sadarbības līgumu pārstrāde atbilstoši izstrādātai kredītpolitikai. Pēc priekšlikumu izstrādes tika aprakstīta un aprēķināta to ietekme uz uzņēmuma debitoru dokumentu aprites un komunikācijas plūsmas procesu, debitoru parādiem, bilanci kopumā un peļņas vai zaudējumu aprēķinu. Bakalaura darba noslēguma daļā ir apkopoti secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darba rezultātā ir izstrādāti priekšlikumi kredītpolitikas pilnveidošanai būvniecības uzņēmumā, kas atrisina galveno izvirzīto problēmu – samazina debitoru parādu apjomu, debitoru parādu aprites ilgumu un naudas plūsmas apgrozības ciklu. Bakalaura darbs sastāv no 85 lapaspusēm, ievada, secinājumiem, priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta, 8 pielikumiem, 3 daļām, 15 nodaļām un 13 apakšnodaļām. Darbā ir iekļautas 30 tabulas, 24 attēli un 8 formulas.
Keywords kredītpolitika, debitoru parādi, debitoru parādu aprites ilgums, naudas plūsmas apgrozības cikls, finanšu cikla ilgums, likviditāte, debitoru pārvalde, pasūtītāju parādi, automatizācija, reglaments, klients, būvniecības uzņēmums
Keywords in English credit policy, debtor’s debts, debtor’s debt movement duration, money flow turnover cycle, finance cycle duration, liquidity, debtor’s administration, customer debts, automation, regulation, customer, construction company
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 15.05.2020 22:46:34