Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Finanšu pārskatu revīzijas risku novēršanas iespējas
Nosaukums angļu valodā Opportunities for Financial statement audit risk prevention
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Nadežda Semjonova
Recenzents Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta Autoceļu nodaļas vecākā referente Mg.oec. Karina Marinska
Anotācija Bakalaura darba autors: Artūrs Strazdiņš Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec. Nadežda Semjonova Bakalaura darba temats: Finanšu pārskatu revīzijas risku novēršanas iespējas Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā daļa un pētījuma daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 7 attēli, 11 tabulas, 8 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 24 avoti latviešu un 5 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba teorētiskajā daļā ir izklāstīta informācija par finanšu pārskatu un to revīzijas nepieciešamību, kā arī apskatīti finanšu pārskatu revīzijas procesa posmi un to ietekme uz finanšu pārskatu revīzijas kvalitāti. Teorētiskajā daļā ir apskatītas arī finanšu pārskatu revīziju kvalitātes pārbaudes un sniegta informācija par finanšu pārskatu revīzijas risku identificēšanas un novērtēšanas procesu, fokusējoties uz būtiskāko finanšu pārskatu revīzijas risku novērtēšanu. Pamatojoties uz darba teorētiskajā daļā iegūto pētāmās problēmas teorētisko bāzi, tika veikta būtiskāko revīzijas risku novērtēšana un revīzijas kļūdu ietekmes uz uzņēmuma finanšu rādītājiem aprēķināšana un izvērtēšana. Tika izpētīti un izanalizēti finanšu pārskatu revīziju kvalitātes pārbaužu rezultāti, kā arī iegūts un izanalizēts zvērinātu revidentu viedoklis par finanšu pārskatu revīziju kvalitāti un būtiskākajiem revīzijas kvalitātes rādītājiem. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Strazdiņš, A. (2020). Finanšu pārskatu revīzijas risku novēršanas iespējas. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 65 lpp.
Atslēgas vārdi Finanšu pārskatu revīzijas risku novēršanas iespējas
Atslēgas vārdi angļu valodā Opportunities for Financial statement audit risk prevention
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2020 00:27:53