Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Privātā meža īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas novērtējums
Nosaukums angļu valodā Evaluation of private forest management
Autors Jānis Ruicēns
Struktūrvienība 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra
Darba vadītājs Jānis Zvirgzdiņš
Recenzents Kaspars Plotka
Anotācija Bakalaura darba tēma – „Privāta meža īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas novērtējums”. Bakalaura darba autors: Jānis Ruicēns. Bakalaura darba vadītājs: Jānis Zvirgzdiņš, Zin. asist., Dipl. ing., Mg. oec. Bakalaura darba mērķis – novērtēt privātā meža īpašuma pārvaldības un apsaimniekošanas praksi Latvijā. Bakalaura darbā tika veikts privātā meža apsaimniekošanas novērtējums, ņemot vērā virkni faktoru: meža augšanas tipi, koksni un tās pielietojumu, Skandināvijas meža apsaimniekošanas prakse. Bakalaura darbs sastāv no piecām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Bakalaura darbam pievienoti pielikumi, kur ar fotofiksācijas palīdzību attēlota pašreizējā situācija katrā privātā meža īpašuma nogabalā. Analītiskajā daļā autors raksturo meža nozari Latvijā. Apraksta meža augšanas tipus, to sadalījumu un raksturojošās pazīmes. Raksturo koksni un tās pielietojamību, kā arī tehnoloģiskās un mehāniskās īpašības. Raksturo meža apsaimniekošanas ciklu tā pamatdarbības. Novērtēta Skandināvijas mežu apsaimniekošanas prakse. Projekta aprēķinu daļā autors, par pamatu izvēlās privātu meža īpašumu. Veikta meža apsaimniekošanas ekonomiskā analīze, apkopojot mežizstrādes, atjaunošanas un kopšanas izmaksas, kokmateriālu iepirkumu cenas, dīzeļdegvielas vidējās cenas. Salīdzinātas kokmateriālu pievešanas un transportēšanas cenas no meža uz iepirkuma punktu ar vidējām dīzeļdegvielas cenām Latvijā. Izstrādāts meža apsaimniekošanas plāns privātam meža īpašumam. Tehnoloģiskajā daļā autors Izveidojis un aprakstījis lēmuma pieņemšanas procesus. Darba un dabas aizsardzības daļā autors Apkopoja un aprakstīja normatīvos aktus, kas regulē saimnieciskās darbības mežā un ieguldījumam meža ekosistēmas noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanu. Grafiskajā daļā autors attēlo patstāvīgi veikto darbu un iegūtos rezultātus. Darba kopējais apjoms ir 111 lappuses, tajā skaitā 11 tabulas, 17 attēli, 1 pielikums un izmantotās literatūras saraksts ar 55 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi Privāts, mežs, īpašums, pārvaldīšana, apsaimniekošana, novērtējums
Atslēgas vārdi angļu valodā Private, forest, property, management, evaluation
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2019 12:30:27