Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanas sistēmas pilnveide un attīstības scenāriji Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Development of Higher Education Quality Evaluation System and Possible Scenarios in Latvia"
Autors Ilva Grigorjeva
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Inga Lapiņa
Recenzents Dr.sc.ing., Iveta Mežinska
Anotācija Grigorjeva I. Augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanas sistēmas pilnveide un attīstības scenāriji Latvijā: Maģistra darbs / I.Grigorjeva, I. Lapiņa. Rīga: RTU IEVF Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2019. 99 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 99. lpp., tajā iekļauti 25 attēli, 18 tabulas, 4 formulas. Biogrāfiskajā sarakstā ietverti 20 avoti latviešu un 104 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Darba mērķis ir ievērojot labās prakses piemērus, izstrādāt priekšlikumus augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanas sistēmas pilnveidei, kas veicinātu Latvijas augstākās izglītības kvalitātes uzlabošanos un starptautisku atzīšanu. Pirmajā darba daļā sniegts skaidrojums kvalitātes definīcijai augstākajā izglītībā. Aprakstīts ISO 21001:2018 standarts un noteikta tā sasaiste ar EFQM izcilības modeli un Standartiem un vadlīnijām Eiropas augstākās izglītības telpā, tā iespējamā integrācija Latvijas augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanas sistēmā. Aprakstītas arī QFD un FMEA metodes, to pielietojums augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanas sistēmas pilnveides iespēju noteikšanā. Otrajā daļā izskatītas un analizētas Latvijā un citās EQAR iekļautajās aģentūrās piemērotās vērtēšanas procedūras, raksturoti Latvijas augstākās izglītības kvalitātes ārējā vērtējuma attīstības posmi. Novērtēta spēkā esošo novērtēšanas procedūru vadlīniju sasaiste ar ESG. Apkopota un analizēta informācija par EQAR reģistrā iekļauto valstu īstenotajām novērtēšanas procedūrām un, balstoties uz QFD iegūtajiem datiem noteiktas procedūras, kuras iekļaujamas pilnveides scenārijā. Ar FMEA noteikti riski, kuri var iestāties jauno procedūru ieviešanas posmā. Trešajā daļā, pamatojoties uz iepriekš veikto analīzi, noteikts attīstības scenārijs un sniegts tā ekonomiskais pamatojums. Nozīmīgākie secinājumi izriet no Latvijas un citu EQAR valstu izmantoto procedūru analīzes, ekspertu sniegtā viedokļa un veiktās teorētiskās literatūras analīzes. Priekšlikumi paredz par Latvijas augstākās izglītības kvalitātes ārējās vērtēšanas pamatprocedūrām noteikt ciklisku institucionālo novērtējumu (augstskolas/ koledžas veidotās sistēmas novērtējumu), studiju programmu licencēšanu (atbilstību ārējam normatīvajam regulējumam un studiju programmas nepieciešamību), kopīgo studiju programmu akreditāciju, monitoringa sistēmu, audita procedūras.
Atslēgas vārdi Augstākā izglītība, kvalitātes vērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Higher education, quality evaluation
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2019 15:14:54