Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanas sistēmas pilnveide un attīstības scenāriji Latvijā"
Title in English "Development of Higher Education Quality Evaluation System and Possible Scenarios in Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Inga Lapiņa
Reviewer Dr.sc.ing., Iveta Mežinska
Abstract Grigorjeva I. Augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanas sistēmas pilnveide un attīstības scenāriji Latvijā: Maģistra darbs / I.Grigorjeva, I. Lapiņa. Rīga: RTU IEVF Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2019. 99 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 99. lpp., tajā iekļauti 25 attēli, 18 tabulas, 4 formulas. Biogrāfiskajā sarakstā ietverti 20 avoti latviešu un 104 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Darba mērķis ir ievērojot labās prakses piemērus, izstrādāt priekšlikumus augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanas sistēmas pilnveidei, kas veicinātu Latvijas augstākās izglītības kvalitātes uzlabošanos un starptautisku atzīšanu. Pirmajā darba daļā sniegts skaidrojums kvalitātes definīcijai augstākajā izglītībā. Aprakstīts ISO 21001:2018 standarts un noteikta tā sasaiste ar EFQM izcilības modeli un Standartiem un vadlīnijām Eiropas augstākās izglītības telpā, tā iespējamā integrācija Latvijas augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanas sistēmā. Aprakstītas arī QFD un FMEA metodes, to pielietojums augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanas sistēmas pilnveides iespēju noteikšanā. Otrajā daļā izskatītas un analizētas Latvijā un citās EQAR iekļautajās aģentūrās piemērotās vērtēšanas procedūras, raksturoti Latvijas augstākās izglītības kvalitātes ārējā vērtējuma attīstības posmi. Novērtēta spēkā esošo novērtēšanas procedūru vadlīniju sasaiste ar ESG. Apkopota un analizēta informācija par EQAR reģistrā iekļauto valstu īstenotajām novērtēšanas procedūrām un, balstoties uz QFD iegūtajiem datiem noteiktas procedūras, kuras iekļaujamas pilnveides scenārijā. Ar FMEA noteikti riski, kuri var iestāties jauno procedūru ieviešanas posmā. Trešajā daļā, pamatojoties uz iepriekš veikto analīzi, noteikts attīstības scenārijs un sniegts tā ekonomiskais pamatojums. Nozīmīgākie secinājumi izriet no Latvijas un citu EQAR valstu izmantoto procedūru analīzes, ekspertu sniegtā viedokļa un veiktās teorētiskās literatūras analīzes. Priekšlikumi paredz par Latvijas augstākās izglītības kvalitātes ārējās vērtēšanas pamatprocedūrām noteikt ciklisku institucionālo novērtējumu (augstskolas/ koledžas veidotās sistēmas novērtējumu), studiju programmu licencēšanu (atbilstību ārējam normatīvajam regulējumam un studiju programmas nepieciešamību), kopīgo studiju programmu akreditāciju, monitoringa sistēmu, audita procedūras.
Keywords Augstākā izglītība, kvalitātes vērtēšana
Keywords in English Higher education, quality evaluation
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 16.05.2019 15:14:54