Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzības procesa pilnveide Būvniecības valsts kontroles birojā"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of the Independent Practice Supervision Process of the Construction Specialists in the State Construction Control Bureau of Latvia"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Maija Kavosa
Recenzents Mg.oec., Svetlana Mjakuškina
Anotācija Dortiņa S. (2019). Būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzības procesa pilnveide Būvniecības valsts kontroles birojā: Bakalaura darbs. Vadītāja Mg.oec M. Kavosa. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 75 lpp., tajā iekļauti 8 attēli, 16 tabulas, 7 formulas. Literatūras un avotu sarakstā ietverti 34 avoti latviešu, 30 avoti angļu un 2 avoti krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi uz 15 lpp. Darba mērķis ir izvērtēt BVKB veikto būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzības procesu būvekspertīzes specialitātē un ar to saistītos ietekmes faktorus, lai sniegtu priekšlikumus būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzības procesa pilnveidei. Pirmajā darba daļā, izmantojot dažādus informācijas avotus, vispusīgi apskatīts un izanalizēts uzraudzības jēdziens, tā veidi un definīcijas, kā arī dziļāk izpētīta būvspeciālistu profesionālās darbības uzraudzība. Daļas ietvaros izpētīti dažādu risku vadības un kvalitātes metožu teorētiskie aspekti. Otrajā darba daļā izvērtēta BVKB darbība un dziļāk apskatīta BSN darbība, kompetence un kvalitātes vadības sistēma, kā arī BVKB uzraudzības process un tā atbilstība normatīvo aktu un standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2012 prasībām. Izmantojot kvalitātes un risku vadības metodes, identificēti iespējami faktori un riski, kuri var ietekmēt uzraudzības procesu, kā arī noteikti uzraudzības procesa posmi, kurus nepieciešams pilnveidot. Trešajā darba daļā izstrādāti divi iespējami būvspeciālistu patstāvīgas prakses uzraudzības procesa pilnveides risinājumi, aprēķinātas plānotas pilnveides risinājumu izstrādes izmaksas un aprakstīts BVKB finansiālais un kvalitatīvais ieguvums no pilnveides risinājumu ieviešanas. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Kaut arī daudzi ar būvspeciālistu patstāvīgas prakses uzraudzības procesu saistītie aspekti ir noteikti normatīvajos aktos, uzraudzības process nav vienīgi valsts kontroles mehānisms, tā ir kompleksā pieeja sertificēto personu pārbaudei un nepārtrauktai pilnveidei ar mērķi nodrošināt kvalitāti un drošību būvekspertīzes sfērā.
Atslēgas vārdi Būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzības procesa pilnveide, uzraudzības process, Kļūdu iespējamības un seku analīze (FMEA), kvalitātes izvērsuma metode (QFD), Delfu metode, ekspertvērtējuma metode.
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of the Independent Practice Supervision Process of the Construction Specialists, supervision process, Delphi methode,Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), Quality Function Deployment (QFD), Delphi methode.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2019 09:59:02