Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „SIA “Kurt Koenig” un galveno konkurentu finansiālā stāvokļa analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of the Financial Position of Ltd “Kurt Koenig” and Its Main Competitors”
Autors Daiga Bremmere
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Valentīna Andrējeva
Recenzents M.Jurušs, RTU asoc.prof., Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “SIA “Kurt Koenig” un galveno konkurentu finansiālā stāvokļa analīze”, kas izvēlēta, lai gūtu maksimālu priekšstatu par sava un konkurentu uzņēmumu finansiālo stāvokli, finanšu rādītāju dinamiku pēdējos trijos noslēgtajos finanšu pārskatu gados. Darba mērķis ir izvērtēt uzņēmuma SIA “Kurt Koenig” un galveno konkurentu finanšu rādītājus. Darba mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: • izpētīt teorētisko literatūru par finanšu analīzes rādītāju būtību un nozīmi uzņēmuma darbībā; • apkopot SIA “Kurt Koenig” un galveno konkurentu finanšu pārskatu rādītājus; • aprēķināt un izanalizēt SIA “Kurt Koenig” un galveno konkurentu finanšu rādītājus; • izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma SIA “Kurt Koenig” saimnieciskās darbības pilnveidošanai. Lai sasniegtu bakalaura darba mērķi un izpildītu noteiktos uzdevumus, izveidota sekojoša darba struktūra: • Darba pirmajā sadaļā tiek apskatīta teorētiskā literatūra par uzņēmuma finanšu analīzes būtību un rādītājiem – finansiālo stāvokļa stabilitāti un maksātspēju, rentabilitāti, aprites rādītāji; • Darba otrajā sadaļā tiek sniegts SIA “Kurt Koenig” darbības un nozares vispārējs raksturojums, kā arī analizēti uzņēmuma SIA “Kurt Koenig” un galveno konkurentu finanšu rādītāji – finansiālā stabilitāte un maksātspēja, rentabilitāte un aprites rādītāji; • Secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darba apjoms ir 78 lpp., tajā iekļauti 33 attēli, 13 tabulas, 22 formulas. Darbam pievienoti 5 pielikumi uz 18 lappusēm. Darba izstrādē tika izmantoti dažādi informācijas avoti - teorētiskā ekonomiskā literatūra latviešu valodā, Latvijas Republikas likumi, interneta resursi, datu bāzes, kurās pieejama informācija par konkurentu uzņēmumu finanšu pārskatiem un pielikumiem, uzņēmuma SIA “Kurt Koenig” finanšu pārskati.
Atslēgas vārdi Finansiālā stāvokļa analīze, nozares vispārējs raksturojums, finanšu rādītāji – finansiālā stabilitāte un maksātspēja, rentabilitāte un aprites rādītāji.
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of the financial position, a general description of business area, financial indicators - financial stability and solvency, profitability and turnover indicators.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2019 14:09:35