Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Sakarību analīze starp dzīto, FDP, CFA pāļu veidiem, fiksētu ģeotehnisko apstākļu gadījumā” (“Piķurgas tilta autoceļā P4 Rīga-Ērgļi 7.60 km pārbūve”)
Nosaukums angļu valodā “Analysis of the Relationship Between the Type of Driven, FDP, CFA Piles, in the Case of Fixed Geotechnical Conditions” (“Reconstruction of the Piķurgas Bridge on Road P4 Riga - Ergli 7,60 km")
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Andris Paeglītis
Recenzents ģeotehnikas inženieris, P.Šķēls, Menard Polska Sp. z o.o.
Anotācija Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma – “SAKARĪBU ANALĪZE STARP DZĪTO, FDP, CFA PĀĻU VEIDIEM, FIKSĒTU ĢEOTEHNISKO APSTĀKĻU GADĪJUMĀ. (PIĶURGAS TILTA AUTOCEĻĀ P4 RĪGA-ĒRGĻI 7,60KM PĀRBŪVE), Viesturs Straume. Darba vadītājs Andris Paeglītis. Hipotēze: pāļu pamatu projektēšanā nav viennozīmīga pieeja, atbilstošas metodikas izvēle ir atkarīga no inženiera zināšanām un pieredzes ģeotehniskajā projektēšanā. Darba mērķis: literatūrā izpētīt dažādas pāļu aprēķina metodes, eksperimentālajā daļā salīdzinot pāļu statiskās slogošanas testa rezultātus ar teorētiskajiem rezultātiem, kas iegūti pielietojot atšķirīgas pāļu aprēķina metodes. Darba uzdevumi: 1.Izpētīt šīs tēmas zinātnisko literatūru, reglamentējošos normatīvos aktus; 2.Veikt detalizētu dažādu pāļu aprēķina metožu izpēti; 3.Veikt pāļa aprēķinu, fiksētu ģeotehnisko apstākļu gadījumā, pielietojot izpētītās pāļu aprēķina metodes, salīdzināt iegūto rezultātu ar pāļu statiskās slogošanas testa rezultātiem, izdarīt secinājumus. Inženierprojekta uzdevumi: 1.Piedāvāt 3 pārbūves variantus tiltam pār Piķurgas upi autoceļā P4 Rīga – Ērgļi 7,60km. 2.Veikt tehniski – ekonomisko salīdzinājumu, izvēloties labāko variantu; 3.Veikt tilta būvprojekta izstrādi Pētījumā secināts: pāļu pamati tiek projektēti, pielietojot dažādas aprēķina metodes, pastāv relatīvi liela atšķirība starp aprēķina rezultātiem un pāļu testa rezultātiem, līdz ar to būtiskākais faktors pāļu projektēšanā ir inženiera pieredze un zināšanas Darba struktūra: bakalaura darbs (ar inženierprojektu) sastāv no 150 lapām, 26 tabulām, 40 attēliem, 70 formulām, 70 literatūras avotiem. Eksperimentālajā daļā tika veikti 2 gadījumu analīze. Inženierprojekta rasējumu skaits – 10 lapas. Pielikumi – 4 pielikumi, kopā 44 lapas.
Atslēgas vārdi CPT, LBN 207-15, 4D-8D, Shmertmann, LCPC, tilts, dzelzsbetons.
Atslēgas vārdi angļu valodā CPT, LBN 207-15, 4D-8D, Shmertmann, LCPC, bridge, reinforced cocrete.
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2019 20:05:16