Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language “Sakarību analīze starp dzīto, FDP, CFA pāļu veidiem, fiksētu ģeotehnisko apstākļu gadījumā” (“Piķurgas tilta autoceļā P4 Rīga-Ērgļi 7.60 km pārbūve”)
Title in English “Analysis of the Relationship Between the Type of Driven, FDP, CFA Piles, in the Case of Fixed Geotechnical Conditions” (“Reconstruction of the Piķurgas Bridge on Road P4 Riga - Ergli 7,60 km")
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Andris Paeglītis
Reviewer ģeotehnikas inženieris, P.Šķēls, Menard Polska Sp. z o.o.
Abstract Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma – “SAKARĪBU ANALĪZE STARP DZĪTO, FDP, CFA PĀĻU VEIDIEM, FIKSĒTU ĢEOTEHNISKO APSTĀKĻU GADĪJUMĀ. (PIĶURGAS TILTA AUTOCEĻĀ P4 RĪGA-ĒRGĻI 7,60KM PĀRBŪVE), Viesturs Straume. Darba vadītājs Andris Paeglītis. Hipotēze: pāļu pamatu projektēšanā nav viennozīmīga pieeja, atbilstošas metodikas izvēle ir atkarīga no inženiera zināšanām un pieredzes ģeotehniskajā projektēšanā. Darba mērķis: literatūrā izpētīt dažādas pāļu aprēķina metodes, eksperimentālajā daļā salīdzinot pāļu statiskās slogošanas testa rezultātus ar teorētiskajiem rezultātiem, kas iegūti pielietojot atšķirīgas pāļu aprēķina metodes. Darba uzdevumi: 1.Izpētīt šīs tēmas zinātnisko literatūru, reglamentējošos normatīvos aktus; 2.Veikt detalizētu dažādu pāļu aprēķina metožu izpēti; 3.Veikt pāļa aprēķinu, fiksētu ģeotehnisko apstākļu gadījumā, pielietojot izpētītās pāļu aprēķina metodes, salīdzināt iegūto rezultātu ar pāļu statiskās slogošanas testa rezultātiem, izdarīt secinājumus. Inženierprojekta uzdevumi: 1.Piedāvāt 3 pārbūves variantus tiltam pār Piķurgas upi autoceļā P4 Rīga – Ērgļi 7,60km. 2.Veikt tehniski – ekonomisko salīdzinājumu, izvēloties labāko variantu; 3.Veikt tilta būvprojekta izstrādi Pētījumā secināts: pāļu pamati tiek projektēti, pielietojot dažādas aprēķina metodes, pastāv relatīvi liela atšķirība starp aprēķina rezultātiem un pāļu testa rezultātiem, līdz ar to būtiskākais faktors pāļu projektēšanā ir inženiera pieredze un zināšanas Darba struktūra: bakalaura darbs (ar inženierprojektu) sastāv no 150 lapām, 26 tabulām, 40 attēliem, 70 formulām, 70 literatūras avotiem. Eksperimentālajā daļā tika veikti 2 gadījumu analīze. Inženierprojekta rasējumu skaits – 10 lapas. Pielikumi – 4 pielikumi, kopā 44 lapas.
Keywords CPT, LBN 207-15, 4D-8D, Shmertmann, LCPC, tilts, dzelzsbetons.
Keywords in English CPT, LBN 207-15, 4D-8D, Shmertmann, LCPC, bridge, reinforced cocrete.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 03.01.2019 20:05:16