Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Lēmumu pieņemšanas novērtēšana muitas noteikumu pārkāpumos”
Nosaukums angļu valodā “Assessment of Decision-Making in Customs Offenses”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Čevers
Recenzents N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Bakalaura darba tēma „Lēmumu pieņemšanas novērtēšana muitas noteikumu pārkāpumos”. Apgrozot preci, naudu vai kādu citu labumu, kas var nest peļņu, bieži vien rodas mēģinājumi iegūt vēl vairāk līdzekļu vai citu labumu, krāpjoties, viltojot, iznīcinot vai citādi pārkāpjot valsts intereses, šāda veida pārkāpumu izmeklēšana ir arī muitas dienestu kompetencē. Muitas lietas ir vienas no sarežģītākajām lietām, jo tās regulē visas pasaules tirdzniecību. Par muitas lietām atbildīgās institūcijas ik dienu izmeklē un novērš pārkāpumus. Lai sekmētu muitas jautājumus reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, tiek realizēta maksimāli efektīva kontrole ierobežotu finanšu, laika un personāla resursu apstākļos. Lēmumus par pārkāpumiem muitas lietās pieņem ne vien muitas dienesti, bet arī tiesas un citas tiesībsargājošās iestādes, kā rezultātā bieži vien lēmumi, pastāvot vienādiem vai līdzvērtīgiem pārkāpuma apstākļiem, mēdz būt atšķirīgi, ne vien salīdzinot dažādas Eiropas Savienības (ES) muitas ūnijas dalībvalstis, bet arī vienas valsts ietvaros. Iepriekš norādītās problēmas risinājums varētu būt vienota Eiropas Savienības tiesiskā regulējuma attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām ieviešana un piemērošana. Darba mērķis ir izvērtēt lēmumu pieņemšanas kārtību Latvijas Republikas muitas dienestā Eiropas Savienības normatīvā regulējuma piemērošanas apstākļos. Darba mērķa sasniegšanai tiek izpētīti un salīdzināti muitas lietu pārkāpumus regulējošie normatīvie akti Latvijā un Eiropas Savienībā, tāpat veikta tiesu prakses un judikatūras padziļināta izpēte kontrabandas lietās, vērtējot lietas grupās, ņemot vērā lietas apstākļus. Īpaša uzmanība pievērsta piemēroto sodu samērīguma salīdzinājumam Latvijas atbildīgo iestāžu pieņemtajos lēmumos. Darba tvērums ir ne vien Latvijas teritorijā, bet arī Eiropas Savienības dalībvalstīs veikto pārkāpumu analīze salīdzinājumam ietverot Krieviju un ASV. Bakalaura darbs sastāv no četrām daļām. Pirmajā daļā ir analizēta muitas darbības joma gan Latvijas, gan starptautiskajā līmenī, tāpat tiek izpētīta Pasaules Muitas organizācijas ietekme lēmumu pieņemšanas procesos. Otrajā daļā izpētīti drošības apdraudējumu veidi. Trešajā daļā ir analizēti un novērtēti muitas lietās konstatētie pārkāpumi un atbildība. Ceturtajā daļā ir veikts pētījums par ES Priekšlikumu direktīvu, ieviešanas problemātiku un nepieciešamajiem pilnveidojumiem. Darba nobeigumā ir izteikti secinājumi, priekšlikumi un rekomendācijas. Bakalaura darba apjoms ir 66 lappuses, tas satur 5 tabulas, 8 attēlus, 1 pielikumu un 31 izmantotās literatūras un avotu sarakstus.
Atslēgas vārdi Lēmums, muitas noteikumi, pasaules tirdzniecība, pārkāpums, drošības riski,
Atslēgas vārdi angļu valodā Assessment, customs offenses,trade of the whole world, issues, security threats
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 19.12.2018 14:04:32