Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Lēmumu pieņemšanas novērtēšana muitas noteikumu pārkāpumos”
Title in English “Assessment of Decision-Making in Customs Offenses”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Čevers
Reviewer N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Bakalaura darba tēma „Lēmumu pieņemšanas novērtēšana muitas noteikumu pārkāpumos”. Apgrozot preci, naudu vai kādu citu labumu, kas var nest peļņu, bieži vien rodas mēģinājumi iegūt vēl vairāk līdzekļu vai citu labumu, krāpjoties, viltojot, iznīcinot vai citādi pārkāpjot valsts intereses, šāda veida pārkāpumu izmeklēšana ir arī muitas dienestu kompetencē. Muitas lietas ir vienas no sarežģītākajām lietām, jo tās regulē visas pasaules tirdzniecību. Par muitas lietām atbildīgās institūcijas ik dienu izmeklē un novērš pārkāpumus. Lai sekmētu muitas jautājumus reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, tiek realizēta maksimāli efektīva kontrole ierobežotu finanšu, laika un personāla resursu apstākļos. Lēmumus par pārkāpumiem muitas lietās pieņem ne vien muitas dienesti, bet arī tiesas un citas tiesībsargājošās iestādes, kā rezultātā bieži vien lēmumi, pastāvot vienādiem vai līdzvērtīgiem pārkāpuma apstākļiem, mēdz būt atšķirīgi, ne vien salīdzinot dažādas Eiropas Savienības (ES) muitas ūnijas dalībvalstis, bet arī vienas valsts ietvaros. Iepriekš norādītās problēmas risinājums varētu būt vienota Eiropas Savienības tiesiskā regulējuma attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām ieviešana un piemērošana. Darba mērķis ir izvērtēt lēmumu pieņemšanas kārtību Latvijas Republikas muitas dienestā Eiropas Savienības normatīvā regulējuma piemērošanas apstākļos. Darba mērķa sasniegšanai tiek izpētīti un salīdzināti muitas lietu pārkāpumus regulējošie normatīvie akti Latvijā un Eiropas Savienībā, tāpat veikta tiesu prakses un judikatūras padziļināta izpēte kontrabandas lietās, vērtējot lietas grupās, ņemot vērā lietas apstākļus. Īpaša uzmanība pievērsta piemēroto sodu samērīguma salīdzinājumam Latvijas atbildīgo iestāžu pieņemtajos lēmumos. Darba tvērums ir ne vien Latvijas teritorijā, bet arī Eiropas Savienības dalībvalstīs veikto pārkāpumu analīze salīdzinājumam ietverot Krieviju un ASV. Bakalaura darbs sastāv no četrām daļām. Pirmajā daļā ir analizēta muitas darbības joma gan Latvijas, gan starptautiskajā līmenī, tāpat tiek izpētīta Pasaules Muitas organizācijas ietekme lēmumu pieņemšanas procesos. Otrajā daļā izpētīti drošības apdraudējumu veidi. Trešajā daļā ir analizēti un novērtēti muitas lietās konstatētie pārkāpumi un atbildība. Ceturtajā daļā ir veikts pētījums par ES Priekšlikumu direktīvu, ieviešanas problemātiku un nepieciešamajiem pilnveidojumiem. Darba nobeigumā ir izteikti secinājumi, priekšlikumi un rekomendācijas. Bakalaura darba apjoms ir 66 lappuses, tas satur 5 tabulas, 8 attēlus, 1 pielikumu un 31 izmantotās literatūras un avotu sarakstus.
Keywords Lēmums, muitas noteikumi, pasaules tirdzniecība, pārkāpums, drošības riski,
Keywords in English Assessment, customs offenses,trade of the whole world, issues, security threats
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 19.12.2018 14:04:32