Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Ilgtspējīgas pensiju sistēmas modeļa izstrāde Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Development of Sustainable Pension System Model in Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Nadežda Semjonova
Recenzents Asoc.prof. Leonīds Krilovs
Anotācija Maģistra darba autors: Anna Akmene Maģistra darba zinātniskais vadītājs: docente, Dr.oec. Nadežda Semjonova Maģistra darba temats: Ilgtspējīgas pensiju sistēmas modeļa izstrāde Latvijā Darba mērķis ir identificēt Latvijas pensiju sistēmas problēmas speciālo režīmu nodokļu maksātāju kontekstā un sniegt priekšlikumus sistēmas pilnveidošanai no ilgtspējas un sociālā nodrošinājuma viedokļa. Darbs sastāv no ievada, trīs daļām, nobeiguma, bibliogrāfijas saraksta un pielikumiem. Maģistra darba apjoms: 87 lp., 25 attēli, 5 tabulas un 3 pielikumi. Pirmajā daļā raksturota pensiju sistēma un tās līmeņi, kā arī izpētīti pensiju sistēmas ilgtspēju ietekmējošie faktori. Otrajā daļā analizēta Latvijas pensiju sistēma, tās izaicinājumi fiskālās un sociālās ilgtspējas kontekstā, kā arī sniegta vecuma pensijas aprēķina metodika. Raksturoti un analizēti speciālie nodokļu maksāšanas režīmi Latvijā. Trešajā daļā, izmantojot otrajā daļā izpētīto vecuma pensijas aprēķina metodiku, autore aprēķināja sagaidāmo vecuma pensiju vispārējā režīmā un mikrouzņēmuma nodokļa režīmā nodarbinātajiem. Maģistra darba autore secina, ka mikrouzņēmuma darbinieka veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas 40 gadu garumā nav pietiekamas, lai nodrošinātu uzkrājumu minimālās vecuma pensijas apmēram, tādējādi nākotnē tas veidos slogu vispārējā režīmā nodarbinātajiem, ņemot vērā pensiju sistēmas solidaritātes principu.
Atslēgas vārdi pensiju ilgtspēja, pensijas adekvātums, vecuma pensija, minimālā pensija, mikrouzņēmuma nodokļa režīms
Atslēgas vārdi angļu valodā pension sustainability, pension adequacy, old-age pension, minimum pension, micro-enterprise tax regime
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2018 17:45:54