Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Ilgtspējīgas pensiju sistēmas modeļa izstrāde Latvijā"
Title in English "Development of Sustainable Pension System Model in Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Nadežda Semjonova
Reviewer Asoc.prof. Leonīds Krilovs
Abstract Maģistra darba autors: Anna Akmene Maģistra darba zinātniskais vadītājs: docente, Dr.oec. Nadežda Semjonova Maģistra darba temats: Ilgtspējīgas pensiju sistēmas modeļa izstrāde Latvijā Darba mērķis ir identificēt Latvijas pensiju sistēmas problēmas speciālo režīmu nodokļu maksātāju kontekstā un sniegt priekšlikumus sistēmas pilnveidošanai no ilgtspējas un sociālā nodrošinājuma viedokļa. Darbs sastāv no ievada, trīs daļām, nobeiguma, bibliogrāfijas saraksta un pielikumiem. Maģistra darba apjoms: 87 lp., 25 attēli, 5 tabulas un 3 pielikumi. Pirmajā daļā raksturota pensiju sistēma un tās līmeņi, kā arī izpētīti pensiju sistēmas ilgtspēju ietekmējošie faktori. Otrajā daļā analizēta Latvijas pensiju sistēma, tās izaicinājumi fiskālās un sociālās ilgtspējas kontekstā, kā arī sniegta vecuma pensijas aprēķina metodika. Raksturoti un analizēti speciālie nodokļu maksāšanas režīmi Latvijā. Trešajā daļā, izmantojot otrajā daļā izpētīto vecuma pensijas aprēķina metodiku, autore aprēķināja sagaidāmo vecuma pensiju vispārējā režīmā un mikrouzņēmuma nodokļa režīmā nodarbinātajiem. Maģistra darba autore secina, ka mikrouzņēmuma darbinieka veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas 40 gadu garumā nav pietiekamas, lai nodrošinātu uzkrājumu minimālās vecuma pensijas apmēram, tādējādi nākotnē tas veidos slogu vispārējā režīmā nodarbinātajiem, ņemot vērā pensiju sistēmas solidaritātes principu.
Keywords pensiju ilgtspēja, pensijas adekvātums, vecuma pensija, minimālā pensija, mikrouzņēmuma nodokļa režīms
Keywords in English pension sustainability, pension adequacy, old-age pension, minimum pension, micro-enterprise tax regime
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 23.05.2018 17:45:54