Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Ceļa segas ilgtspējas novērtējums atkarībā no inženierkomunikāciju izvietošanas veida ceļa konstrukcijā" (inženierprojekts: "Ceļu mezgla "Sēnīte" pārbūves projekts")
Nosaukums angļu valodā "Evaluation of Road Pavement Sustainability Depending on Placement Type of Engineering Utilities in the Road Construction" (Engineering Project: "Reconstruction project of Road Intersection "Senite")
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs A.Zariņš
Recenzents I.Veļikanova, Rīgas pilsētas būvvalde
Anotācija Roskoša J. Ceļa segas ilgtspējas novērtējums atkarībā no inženierkomunikāciju izvietošanas veida ceļa konstrukcijā: Maģistra darbs. Ceļu mezgla “Sēnīte” pārbūves projekts: Inženierprojekts – Rīga, RTU, Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, Transportbūvju institūts. – 2017. – 192 lpp.:1.sējums, 24 lpp.: 2.sējums. Maģistra darba mērķis ir izvērtēt ceļu un ielu tīkla uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas, kas saistītas ar inženierkomunikāciju remontdarbiem, uzturēšanu vai pārbūvi, ja inženierkomunikācijas izbūvētas tranšejās, un salīdzināt ar risinājumu, kas paredz inženierkomunikāciju izvietošanu tunelī. Maģistra darbā ir veikta literatūras izpēte, kas rada vispārēju priekšstatu par inženierkomunikāciju izvietošanas veidiem segas konstrukcija, kādi ir šo metožu priekšrocības un trūkumi, galvenās projektēšanas vadlīnijas un būvniecības metodes, kā arī Latvijā pielietojamās metodes inženierkomunikāciju izvietošanā. Maģistra darba pētnieciskās daļas ietvaros, ir veikta iesaistīto pušu anketēšana, ar mērķi noskaidrot viņu viedokli par inženierkomunikāciju tuneļu iespējamo ieviešanu Latvijā. Pētījumā iegūtie rezultāti liecina, ka ir nepieciešams veikt padziļinātu šī jautājuma pētīšanu no vairākiem aspektiem, piesaistot dažāda veida ekspertus, lai noraidītu vai apstiprinātu iespējamo inženierkomunikāciju tuneļu ieviešanu Latvijā. Inženierprojekta mērķis ir nodrošināt ceļu mezgla “Sēnīte” 20 gadu perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu ceļa segas nestspēju, autobraucēju komfortu un satiksmes drošību, kā arī veikt satiksmes organizācijas uzlabojumus. Inženierprojektā tiek pārbūvēts “Sēnītes” rotācijas aplis un rampas, ceļu mezgla būvkonstrukcijas netiek apskatītas. Projekta skaidrojošā aprakstā ir raksturota ceļu mezgla esošā situācija un projekta risinājumi. Ir veikta satiksmes skaitīšana un satiksmes intensitātes prognozēšana, uz kā pamata ir izvēlēti ceļu normālprofili, aprēķinātas 2 iespējamās ceļa segas konstrukcijas, no kurām ar TEP palīdzību noteikts gala variants. Ceļu mezglam ir izstrādāti visi nepieciešamie tehniskie rasējumi. Projektam ir sastādīti darbu daudzumu saraksti, to kopsavilkums, uz kā pamata ir sastādīta tāme. Visiem darbiem ir dotas tehniskās specifikācijas. Ir sniegti norādījumi būvdarbu organizācijai, satiksmes organizācijai būvdarbu laikā, darba drošības un vides aizsardzības pasākumiem. Maģistra darbs un inženierprojekts satur: 216 lapaspuses, 71 tabulu, 38 attēlus un grafisko daļu uz 22 rasējumu lapām. Tika izmantoti 30 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Inženierkomunikācijas, inženiertīkli, inženierkomunikāciju tunelis, tranšeja, kabeļu kanalizācija, segas ilgtspēja, segas kalpotspēja, ceļu mezgls, rotācijas aplis, rampas, segas aplēse, segas pārbūve.
Atslēgas vārdi angļu valodā Underground Utilities, Utility Tunnel, Trench, Cables Pipes, Durability of Pavement, Suitability of Pavement, Roads Intersection, Rounabout, Ramps, Pavement Estimations, Pavement Reconstruction.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2018 17:50:50