Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language "Ceļa segas ilgtspējas novērtējums atkarībā no inženierkomunikāciju izvietošanas veida ceļa konstrukcijā" (inženierprojekts: "Ceļu mezgla "Sēnīte" pārbūves projekts")
Title in English "Evaluation of Road Pavement Sustainability Depending on Placement Type of Engineering Utilities in the Road Construction" (Engineering Project: "Reconstruction project of Road Intersection "Senite")
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor A.Zariņš
Reviewer I.Veļikanova, Rīgas pilsētas būvvalde
Abstract Roskoša J. Ceļa segas ilgtspējas novērtējums atkarībā no inženierkomunikāciju izvietošanas veida ceļa konstrukcijā: Maģistra darbs. Ceļu mezgla “Sēnīte” pārbūves projekts: Inženierprojekts – Rīga, RTU, Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, Transportbūvju institūts. – 2017. – 192 lpp.:1.sējums, 24 lpp.: 2.sējums. Maģistra darba mērķis ir izvērtēt ceļu un ielu tīkla uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas, kas saistītas ar inženierkomunikāciju remontdarbiem, uzturēšanu vai pārbūvi, ja inženierkomunikācijas izbūvētas tranšejās, un salīdzināt ar risinājumu, kas paredz inženierkomunikāciju izvietošanu tunelī. Maģistra darbā ir veikta literatūras izpēte, kas rada vispārēju priekšstatu par inženierkomunikāciju izvietošanas veidiem segas konstrukcija, kādi ir šo metožu priekšrocības un trūkumi, galvenās projektēšanas vadlīnijas un būvniecības metodes, kā arī Latvijā pielietojamās metodes inženierkomunikāciju izvietošanā. Maģistra darba pētnieciskās daļas ietvaros, ir veikta iesaistīto pušu anketēšana, ar mērķi noskaidrot viņu viedokli par inženierkomunikāciju tuneļu iespējamo ieviešanu Latvijā. Pētījumā iegūtie rezultāti liecina, ka ir nepieciešams veikt padziļinātu šī jautājuma pētīšanu no vairākiem aspektiem, piesaistot dažāda veida ekspertus, lai noraidītu vai apstiprinātu iespējamo inženierkomunikāciju tuneļu ieviešanu Latvijā. Inženierprojekta mērķis ir nodrošināt ceļu mezgla “Sēnīte” 20 gadu perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu ceļa segas nestspēju, autobraucēju komfortu un satiksmes drošību, kā arī veikt satiksmes organizācijas uzlabojumus. Inženierprojektā tiek pārbūvēts “Sēnītes” rotācijas aplis un rampas, ceļu mezgla būvkonstrukcijas netiek apskatītas. Projekta skaidrojošā aprakstā ir raksturota ceļu mezgla esošā situācija un projekta risinājumi. Ir veikta satiksmes skaitīšana un satiksmes intensitātes prognozēšana, uz kā pamata ir izvēlēti ceļu normālprofili, aprēķinātas 2 iespējamās ceļa segas konstrukcijas, no kurām ar TEP palīdzību noteikts gala variants. Ceļu mezglam ir izstrādāti visi nepieciešamie tehniskie rasējumi. Projektam ir sastādīti darbu daudzumu saraksti, to kopsavilkums, uz kā pamata ir sastādīta tāme. Visiem darbiem ir dotas tehniskās specifikācijas. Ir sniegti norādījumi būvdarbu organizācijai, satiksmes organizācijai būvdarbu laikā, darba drošības un vides aizsardzības pasākumiem. Maģistra darbs un inženierprojekts satur: 216 lapaspuses, 71 tabulu, 38 attēlus un grafisko daļu uz 22 rasējumu lapām. Tika izmantoti 30 literatūras avoti.
Keywords Inženierkomunikācijas, inženiertīkli, inženierkomunikāciju tunelis, tranšeja, kabeļu kanalizācija, segas ilgtspēja, segas kalpotspēja, ceļu mezgls, rotācijas aplis, rampas, segas aplēse, segas pārbūve.
Keywords in English Underground Utilities, Utility Tunnel, Trench, Cables Pipes, Durability of Pavement, Suitability of Pavement, Roads Intersection, Rounabout, Ramps, Pavement Estimations, Pavement Reconstruction.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 02.01.2018 17:50:50