Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums "Administratīvā procesa kvalitātes uzlabošana pašvaldībā"
Nosaukums angļu valodā "Improving the Quality of Administrative Process in Municipality"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K. Plotka
Recenzents Asoc.prof. D. Ščeulovs
Anotācija Maģistra darba tēma ir „ Administratīvā procesa kvalitātes uzlabošana pašvaldībā”. Maģistra darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta Teritorijas attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedras studente Marija Beļajeva. Maģistra darba vadītājs ir Mag. oec., Kaspars Plotka. Maģistra darbs ir izstrādāts latviešu valodā, Rīgā. Darba apjoms 82 lpp. un 3 pielikumi uz 8 lpp. Darbā ir izmantoti 20 attēli, 9 tabulas un 1 formula. Maģistra darbā tiek aprakstīti 14 secinājumi, sniegti 17 priekšlikumi un izmantoti 34 avoti. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt vispārējo Rīgas pašvaldības administratīvo procesu kvalitātes uzlabošanas koncepciju, analizējot esošo situāciju, piemērojot teorētiskus aspektus un aplūkojot iespējas problēmu novēršanai. Darbā tiek izstrādāta vispārīgā Rīgas pašvaldības administratīvā procesa kvalitātes uzlabošanas koncepcija un stratēģija. Pētījuma objekts ir Rīgas pašvaldība. Pētījuma priekšmets ir blokķēdes tehnoloģijas pielietošana Rīgas pašvaldības administratīvajā procesā. Maģistra darba izstrādei tiek noteikti maģistra darba uzdevumi: •jāaplūko viedās pilsētas koncepcija un tās galvenie virzieni; •jānoskaidro e-pārvaldes izmantošanas priekšrocības un iespējas pašvaldībā; •jāizpēta blokķēdes tehnoloģijas teorētiski aspekti; •jāizvērtē Rīgas pašvaldības attīstības stratēģija un programma; •jānoskaidro iedzīvotāju apmierinātības līmenis Rīgas pašvaldībā; •jāanalizē informācijas tehnoloģiju izmantošana un iespēja sabiedrībai; •jāanalizē esošā situācija pašvaldības procesos; •jāveic Rīgas pašvaldības darbinieku viedokļa aptauja; •jāpaskaidro un jāpamato problēma, tās aktualitāte; •jāpiedāvā problēmas risināšanas iespēja; •jāizstrādā administratīvo procesu kvalitātes uzlabošanas koncepcija; •jāizdara secinājumi; •jāizvirza priekšlikumi. Maģistra darba teorētisko bāzi veido publikācijas, grāmatas, pārskati, pētījumi, tiesību akti u.c. latviešu, angļu un krievu valodā. Maģistra darba izmantotas sekojošas teorētiskas, empīriskas un datu apstrādes pētniecības metodes - literatūras analīze, sintēze, dedukcija, kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes, primāro datu ieguve (ekspertu intervija un aptauja – privātā sektora pārstāvji, pašvaldības sektora pārstāvji un valsts sektora pārstāvis), sekundāro datu analīze, grupēšana, datu attēlošana tabulās un grafikos. Praktiskie rezultāti: izstrādāta vispārīgā Rīgas pašvaldības administratīvā procesa kvalitātes uzlabošanas koncepcija un stratēģija. Maģistra darba izstrādē tiek konstatēti darba ierobežojumi: aptauja tika veikta tikai vienas Rīgas pašvaldības struktūrvienībā.
Atslēgas vārdi viedā pilsēta, e-pārvalde, Rīgas pašvaldība, administratīvais process, blokķēde, dokumentu pārvaldība
Atslēgas vārdi angļu valodā smart city, e-government, Riga city council, administrative process, blockchain, document management
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 27.12.2017 14:57:55