Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language "Administratīvā procesa kvalitātes uzlabošana pašvaldībā"
Title in English "Improving the Quality of Administrative Process in Municipality"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor K. Plotka
Reviewer Asoc.prof. D. Ščeulovs
Abstract Maģistra darba tēma ir „ Administratīvā procesa kvalitātes uzlabošana pašvaldībā”. Maģistra darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta Teritorijas attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedras studente Marija Beļajeva. Maģistra darba vadītājs ir Mag. oec., Kaspars Plotka. Maģistra darbs ir izstrādāts latviešu valodā, Rīgā. Darba apjoms 82 lpp. un 3 pielikumi uz 8 lpp. Darbā ir izmantoti 20 attēli, 9 tabulas un 1 formula. Maģistra darbā tiek aprakstīti 14 secinājumi, sniegti 17 priekšlikumi un izmantoti 34 avoti. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt vispārējo Rīgas pašvaldības administratīvo procesu kvalitātes uzlabošanas koncepciju, analizējot esošo situāciju, piemērojot teorētiskus aspektus un aplūkojot iespējas problēmu novēršanai. Darbā tiek izstrādāta vispārīgā Rīgas pašvaldības administratīvā procesa kvalitātes uzlabošanas koncepcija un stratēģija. Pētījuma objekts ir Rīgas pašvaldība. Pētījuma priekšmets ir blokķēdes tehnoloģijas pielietošana Rīgas pašvaldības administratīvajā procesā. Maģistra darba izstrādei tiek noteikti maģistra darba uzdevumi: •jāaplūko viedās pilsētas koncepcija un tās galvenie virzieni; •jānoskaidro e-pārvaldes izmantošanas priekšrocības un iespējas pašvaldībā; •jāizpēta blokķēdes tehnoloģijas teorētiski aspekti; •jāizvērtē Rīgas pašvaldības attīstības stratēģija un programma; •jānoskaidro iedzīvotāju apmierinātības līmenis Rīgas pašvaldībā; •jāanalizē informācijas tehnoloģiju izmantošana un iespēja sabiedrībai; •jāanalizē esošā situācija pašvaldības procesos; •jāveic Rīgas pašvaldības darbinieku viedokļa aptauja; •jāpaskaidro un jāpamato problēma, tās aktualitāte; •jāpiedāvā problēmas risināšanas iespēja; •jāizstrādā administratīvo procesu kvalitātes uzlabošanas koncepcija; •jāizdara secinājumi; •jāizvirza priekšlikumi. Maģistra darba teorētisko bāzi veido publikācijas, grāmatas, pārskati, pētījumi, tiesību akti u.c. latviešu, angļu un krievu valodā. Maģistra darba izmantotas sekojošas teorētiskas, empīriskas un datu apstrādes pētniecības metodes - literatūras analīze, sintēze, dedukcija, kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes, primāro datu ieguve (ekspertu intervija un aptauja – privātā sektora pārstāvji, pašvaldības sektora pārstāvji un valsts sektora pārstāvis), sekundāro datu analīze, grupēšana, datu attēlošana tabulās un grafikos. Praktiskie rezultāti: izstrādāta vispārīgā Rīgas pašvaldības administratīvā procesa kvalitātes uzlabošanas koncepcija un stratēģija. Maģistra darba izstrādē tiek konstatēti darba ierobežojumi: aptauja tika veikta tikai vienas Rīgas pašvaldības struktūrvienībā.
Keywords viedā pilsēta, e-pārvalde, Rīgas pašvaldība, administratīvais process, blokķēde, dokumentu pārvaldība
Keywords in English smart city, e-government, Riga city council, administrative process, blockchain, document management
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 27.12.2017 14:57:55