Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums "Degradētās teritorijas attīstības iespējas Salacgrīvas novadā"
Nosaukums angļu valodā "Development Opportunities of Brownfields in Salacgrīva Region"
Autors Dāvis Melnalksnis
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs U.Kamols
Recenzents Lektore I.Pavlova
Anotācija Maģistra darba autors Dāvis Melnalksnis izstrādāja pētījumu, kura temats ir „Degradētās teritorijas attīstības iespējas Salacgrīvas novadā”. Maģistra darba zinātniskais vadītājs ir RTU praktiskais docents, Mg.oec., Dipl.oec. Uldis Kamols. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 89 lpp., tajā iekļauti 26 attēli, 11 tabulas un 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 39 avoti latviešu un 31 angļu valodā. Darbam pievienoti 12 pielikumi. Salacgrīvas novadā pašvaldībā ir teritorijas, kuras agrāk tika izmantotas rūpnieciskiem, industriāliem, lauksaimniecības vai citiem nolūkiem, bet šobrīd ir degradētas. Daudzas no šīm teritorijām ir neapdzīvotas, aizaugušas, ceļu un pievedceļu infrastruktūras stāvoklis ap tām ir slikts. Pētījuma pirmajā daļā raksturoti degradēto teritoriju teorētiskie aspekti – aprakstīta degradēto teritoriju nozīme, to atjaunošanas nepieciešamība un ietekme uz vidi. Analītiskajā daļā padziļināti veikta Salacgrīvas novada sociālekonomisko rādītāju un pašvaldības degradēto teritoriju analīze, kā arī analizētas degradēto teritoriju iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas. Praktiskajā daļā tiek pētītas Rīgas ielas 2 teritorijas attīstības iespējas. Darbā tika noskaidrots, ka Rīgas ielas 2 teritorija ir piemērota gan ostas kravu laukuma ierīkošanai, gan Salacgrīvas Biznesa parka izveidei. Darbā ar matemātiskiem aprēķiniem pierādīts, ka, rekonstruējot vecās saldētavas un konservu ceha ēkas, tiktu veicināta komersanta saimnieciskā darbība un radītas vismaz 25 jaunas darbavietas. Rezultātā pieaugs Salacgrīvas novada pašvaldības nodokļa ieņēmumi.
Atslēgas vārdi degradēta teritorija, attīstības iespējas, infrastruktūra, Salacgrīvas novads, rekonstrukcija
Atslēgas vārdi angļu valodā brownfield areas, development opportunities, infrastructure, Salacgrīva County, reconstruction
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 18.12.2017 11:04:59