Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language "Degradētās teritorijas attīstības iespējas Salacgrīvas novadā"
Title in English "Development Opportunities of Brownfields in Salacgrīva Region"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor U.Kamols
Reviewer Lektore I.Pavlova
Abstract Maģistra darba autors Dāvis Melnalksnis izstrādāja pētījumu, kura temats ir „Degradētās teritorijas attīstības iespējas Salacgrīvas novadā”. Maģistra darba zinātniskais vadītājs ir RTU praktiskais docents, Mg.oec., Dipl.oec. Uldis Kamols. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 89 lpp., tajā iekļauti 26 attēli, 11 tabulas un 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 39 avoti latviešu un 31 angļu valodā. Darbam pievienoti 12 pielikumi. Salacgrīvas novadā pašvaldībā ir teritorijas, kuras agrāk tika izmantotas rūpnieciskiem, industriāliem, lauksaimniecības vai citiem nolūkiem, bet šobrīd ir degradētas. Daudzas no šīm teritorijām ir neapdzīvotas, aizaugušas, ceļu un pievedceļu infrastruktūras stāvoklis ap tām ir slikts. Pētījuma pirmajā daļā raksturoti degradēto teritoriju teorētiskie aspekti – aprakstīta degradēto teritoriju nozīme, to atjaunošanas nepieciešamība un ietekme uz vidi. Analītiskajā daļā padziļināti veikta Salacgrīvas novada sociālekonomisko rādītāju un pašvaldības degradēto teritoriju analīze, kā arī analizētas degradēto teritoriju iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas. Praktiskajā daļā tiek pētītas Rīgas ielas 2 teritorijas attīstības iespējas. Darbā tika noskaidrots, ka Rīgas ielas 2 teritorija ir piemērota gan ostas kravu laukuma ierīkošanai, gan Salacgrīvas Biznesa parka izveidei. Darbā ar matemātiskiem aprēķiniem pierādīts, ka, rekonstruējot vecās saldētavas un konservu ceha ēkas, tiktu veicināta komersanta saimnieciskā darbība un radītas vismaz 25 jaunas darbavietas. Rezultātā pieaugs Salacgrīvas novada pašvaldības nodokļa ieņēmumi.
Keywords degradēta teritorija, attīstības iespējas, infrastruktūra, Salacgrīvas novads, rekonstrukcija
Keywords in English brownfield areas, development opportunities, infrastructure, Salacgrīva County, reconstruction
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 18.12.2017 11:04:59