Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums “Starptautisko aviopārvadājumu uzņēmumu konkurētspējas novērtēšanas modelis”
Nosaukums angļu valodā “International air transport enterprise competitiveness assessment model”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs I.Jurgelāne
Recenzents Doc.O.Bogdanova
Anotācija Maģistra darba autore Diāna Jaundāldere izstrādāja darbu, kura temats ir „Starptautisko aviopārvadājumu uzņēmumu konkurētspējas novērtēšanas modelis”. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt starptautisko aviopārvadājumu uzņēmumu konkurētspējas novērtēšanas modeli. Maģistra darba tēmas aktualitāte ir balstīta uz to, ka aviopārvadājumiem ir būtiska loma ne tikai valstu ekonomikā, bet arī attīstībā. Attīstīta gaisa satiksme veicina starptautiskos ekonomiskos sakarus, kas, savukārt, veicina ekonomisko izaugsmi un labklājību. Tomēr, Eiropas Savienības aviopārvadājumu uzņēmumi šobrīd saskaras ar lēnu izaugsmi un lielu konkurenci, pieaugot Āzijas un Klusā okeāna reģiona valstu ekonomikas attīstības tempiem, šo reģionu aviosabiedrības kļūst par būtisku konkurentu pasaules aviosabiedrībām. Maģistra darba pētījuma objekts ir aviosabiedrību starptautiskā konkurētspēja, un pētījuma priekšmets ir starptautisko aviopārvadājumu uzņēmumu konkurētspējas ietekmējošie faktori. Lai sasniegtu darba mērķi, izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. izpētīt literatūru par konkurenci un konkurētspēju, un to nozīmi ekonomikā; 2. izpētīt konkurenci reglamentējošo likumdošanu; 3. analizēt gaisa transporta nozari pasaulē un Latvijā; 4. analizēt un vērtēt konkurenci starp starptautiskajiem aviopārvadājumu uzņēmumiem; 5. analizēt dažādu valstu juridisko un nodokļu sistēmu atšķirību ietekmi uz konkurenci gaisa pārvadājumos; 6. noteikt Latvijas aviosabiedrību konkurentus un veikt to produktu salīdzinājumu; 7. izstrādāt Latvijas aviosabiedrību konkurētspējas novērtēšanas modeli. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām un desmit apakšnodaļām, izmantotās literatūras avotu saraksta, secinājumiem, priekšlikumiem un pielikumiem. Darba pirmajā daļā ir raksturots konkurences un konkurētspējas jēdziens un nozīme tirgus ekonomikā, un pētīta likumdošana, kas saistīta ar konkurenci. Maģistra darba pirmajā daļā tiek pētītas arī konkurētspējas novērtēšanas metodes un raksturota konkurētspējīgā priekšrocība. Maģistra darba otrajā daļā ir veikta nozares analīze Latvijā un pasaulē, un analizēta nozari reglamentējošā likumdošana. Detalizētāk tiek veikts gaisa transporta nozares konkurences un konkurētspējas apraksts, analizēti arī starptautisko aviopārvadājumu uzņēmumu konkurētspējas noteicošie faktori. Analizēta tiek arī dažādu valstu juridisko un nodokļu sistēmu atšķirību ietekme uz konkurenci gaisa pārvadājumos. Darba trešajā daļā ir veikta starptautisko aviopārvadājumu uzņēmuma konkurētspējīgo priekšrocību noteikšana un analīze, balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, izstrādāts aviosabiedrību konkurētspējas novērtēšanas modelis. Maģistra darba novitāte ir izstrādātais modelis, ko var pielietot vērtējot aviosabiedrību konkurētspēju – un kas – var tikt izmantots aviosabiedrību stratēģijas izstrādes procesā vai reformu vadīšanā. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām, 81 lpp., 17 attēliem, 15 tabulām, 4 pielikumiem un maģistra darba izstrādē izmantoti 63 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Starptautiskie aviopārvadājumi, lidostas, konkurence, aviosabiedrības
Atslēgas vārdi angļu valodā International air transportation, airports, competition, airlines
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 12.12.2017 20:39:37