Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language “Starptautisko aviopārvadājumu uzņēmumu konkurētspējas novērtēšanas modelis”
Title in English “International air transport enterprise competitiveness assessment model”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor I.Jurgelāne
Reviewer Doc.O.Bogdanova
Abstract Maģistra darba autore Diāna Jaundāldere izstrādāja darbu, kura temats ir „Starptautisko aviopārvadājumu uzņēmumu konkurētspējas novērtēšanas modelis”. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt starptautisko aviopārvadājumu uzņēmumu konkurētspējas novērtēšanas modeli. Maģistra darba tēmas aktualitāte ir balstīta uz to, ka aviopārvadājumiem ir būtiska loma ne tikai valstu ekonomikā, bet arī attīstībā. Attīstīta gaisa satiksme veicina starptautiskos ekonomiskos sakarus, kas, savukārt, veicina ekonomisko izaugsmi un labklājību. Tomēr, Eiropas Savienības aviopārvadājumu uzņēmumi šobrīd saskaras ar lēnu izaugsmi un lielu konkurenci, pieaugot Āzijas un Klusā okeāna reģiona valstu ekonomikas attīstības tempiem, šo reģionu aviosabiedrības kļūst par būtisku konkurentu pasaules aviosabiedrībām. Maģistra darba pētījuma objekts ir aviosabiedrību starptautiskā konkurētspēja, un pētījuma priekšmets ir starptautisko aviopārvadājumu uzņēmumu konkurētspējas ietekmējošie faktori. Lai sasniegtu darba mērķi, izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. izpētīt literatūru par konkurenci un konkurētspēju, un to nozīmi ekonomikā; 2. izpētīt konkurenci reglamentējošo likumdošanu; 3. analizēt gaisa transporta nozari pasaulē un Latvijā; 4. analizēt un vērtēt konkurenci starp starptautiskajiem aviopārvadājumu uzņēmumiem; 5. analizēt dažādu valstu juridisko un nodokļu sistēmu atšķirību ietekmi uz konkurenci gaisa pārvadājumos; 6. noteikt Latvijas aviosabiedrību konkurentus un veikt to produktu salīdzinājumu; 7. izstrādāt Latvijas aviosabiedrību konkurētspējas novērtēšanas modeli. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām un desmit apakšnodaļām, izmantotās literatūras avotu saraksta, secinājumiem, priekšlikumiem un pielikumiem. Darba pirmajā daļā ir raksturots konkurences un konkurētspējas jēdziens un nozīme tirgus ekonomikā, un pētīta likumdošana, kas saistīta ar konkurenci. Maģistra darba pirmajā daļā tiek pētītas arī konkurētspējas novērtēšanas metodes un raksturota konkurētspējīgā priekšrocība. Maģistra darba otrajā daļā ir veikta nozares analīze Latvijā un pasaulē, un analizēta nozari reglamentējošā likumdošana. Detalizētāk tiek veikts gaisa transporta nozares konkurences un konkurētspējas apraksts, analizēti arī starptautisko aviopārvadājumu uzņēmumu konkurētspējas noteicošie faktori. Analizēta tiek arī dažādu valstu juridisko un nodokļu sistēmu atšķirību ietekme uz konkurenci gaisa pārvadājumos. Darba trešajā daļā ir veikta starptautisko aviopārvadājumu uzņēmuma konkurētspējīgo priekšrocību noteikšana un analīze, balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, izstrādāts aviosabiedrību konkurētspējas novērtēšanas modelis. Maģistra darba novitāte ir izstrādātais modelis, ko var pielietot vērtējot aviosabiedrību konkurētspēju – un kas – var tikt izmantots aviosabiedrību stratēģijas izstrādes procesā vai reformu vadīšanā. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām, 81 lpp., 17 attēliem, 15 tabulām, 4 pielikumiem un maģistra darba izstrādē izmantoti 63 literatūras avoti.
Keywords Starptautiskie aviopārvadājumi, lidostas, konkurence, aviosabiedrības
Keywords in English International air transportation, airports, competition, airlines
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 12.12.2017 20:39:37