Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Motivācijas sistēmas veidošana parādu piedziņas uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Development of Motivation System at Debt Collection Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ezera Ilona
Recenzents Reinfelde Sandra, vieslektore, Mg.psych., UIVI Tālākizglītības nodaļa
Anotācija Bakalaura darba autors: Elīna Legzdiņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., pr.doc. Ilona Ezera Bakalaura darba temats: „Motivācijas sistēmas veidošana parādu piedziņas uzņēmumā” Bakalaura darba apjoms: 53 lpp, 19 tab., 13 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: darba izstrādei tika izmantoti 37 literatūras avoti, uzņēmuma nepublicētie materiāli un respondentu anketas Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba analītiskajā darbā autore apskata motivācijas teorijas pamatnostādnes. Salīdzina citu uzņēmumu pārstāvju viedokļus un veiktos pētījumus par darbinieku motivāciju un atalgošanu. Pētnieciskajā daļā tika apskatīta uzņēmuma organizatoriskā struktūra, finanšu rādītāji un vispārējais raksturojums par uzņēmumu darbību. Autore veica respondentu aptauja uzņēmumā un analizēja iegūtos datus. Tika izvērtēta esošā atalgojuma sistēma uzņēmumā un izstrādāts jauns atalgojuma sistēmas modelis balstoties uz analītiskajā daļā apskatīto informāciju. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Legzdiņa E. “Motivācijas sistēmas veidošana parādu piedziņas uzņēmumā”: Bakalaura darbs/Vadītāja Ezera I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2017. - 53 lpp.
Atslēgas vārdi Motivācija, motivācijas sistēma, darbinieku motivācijas sistēmas veidošana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Motivation, motivation system, employee motivation system creation.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2017 12:01:33