Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "VAS "Valsts nekustamie īpašumi" publiskā sektora klientu apmierinātības paaugstināšana"
Nosaukums angļu valodā "Increasing Public Sector Customer Satisfaction in the SJSC "State Real Estate"
Autors Līga Veigure
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Mg.oec., Guna Eglīte
Recenzents Mg.oec., Oksana Lentjušenkova
Anotācija Veigure L. VAS „Valsts nekustamie īpašumi” publiskā sektora klientu apmierinātības paaugstināšana: Bakalaura darbs / L.Veigure, G.Eglīte. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2017.- 64.lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 64.lpp., tajā iekļauti 16 attēli un 5 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 10 avoti latviešu valodā un 33 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus VAS „Valsts nekustamie īpašumi” publiskā sektora klientu apmierinātības paaugstināšanai un sadarbības uzlabošanai ar klientiem. Pirmājā darba daļā tika apkopota informācija par klientu apmierinātības novērtēšanas metodēm, sūdzību un pieteikumu vadības procesu, kā arī tika analizēti tādi kvalitātes rīki klientu apmierinātības novērtēšanai kā SERVQUAL un Kano modelis. Otrajā darba daļā tika analizēta uzņēmuma darbība un tā klientu iedalījums. Klientu neapmierinātības izraisošo faktoru identificēšanai tika veikts Publiskā sektora klientu apmierinātības novērtējums, izveidota Cēloņu un seku diagramma, analizēts sūdzību vadības process un piemērotas alternatīvas metodes klientu apmierinātības novērtēšanai. Trešajā darba daļā tika sniegti priekšlikumi mērķa realizācijai. Tika izveidots priekšlikumu īstenošanas plāns, kurā norādītas priekšlikuma realizācijas iespējamās izmaksas. Svarīgākais secinājums – veiktajās aptaujās tika identificēts, ka uzņēmums nenodrošina pietiekamu komunikāciju ar klientu. Svarīgākais priekšlikums: lai paaugstinātu klientu apmierinātību, sākotnēji nepieciešams uzlabot uzņēmuma iekšējo vidi. To iespējams panākt organizējot darbinieku apmācības saskarsmes prasmes pilnveidošanai un rīkojot ikmēneša sapulces savstarpējai informācijas apmaiņai starp darbiniekiem.
Atslēgas vārdi Klientu apmierinātības paaugstināšana, SERVQUAL, Kano modelis, sūdzību vadība, Cēloņu un seku diagramma
Atslēgas vārdi angļu valodā Increase if customer satisfaction, SERVQUAL, Kano model, Cause and effect diagram, complaint management
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2017 12:36:25