Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba aizsardzības pasākumu izmaksu normēšanas iespējas un risinājumi būvniecības nozarē
Nosaukums angļu valodā Labor Protection Measures Rationing Cost Opportunities and Solutions for the Construction Industry
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs J.Ieviņš
Recenzents Prof., Dr.oec. J.Ķipsna
Anotācija Maģistra darba nosaukums - Darba aizsardzības pasākumu izmaksu normēšanas iespējas un risinājumi būvniecības nozarē. Darba mērķis – ņemot vērā darba aizsardzības izmaksu rādītāju faktorus izstrādāt aprēķina algoritmu ar kuru palīdzību var prognozēt un aprēķināt darba aizsardzības izmaksas konkrētam darba veidam. Teorētiskajā daļā veikta būvniecības nozares normatīvo aktu un likumdošanas analīze Latvijā un Eiropas Savienībā. Aprakstītas darba aizsardzības prasības būvniecības nozarē strādājošiem uzņēmumiem, kā arī biežāk pielietojamās darba vides risku novērtēšanas metodes. Sniegts ieskats par sociālā nodokļa iemaksas likmēm attiecībā pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām. Salīdzināts būvizmaksu sadalījums un laika normas atbilstoši likumdošanai Latvijā un Krievijā. Analītiskajā daļā sniegts būvniecības nozares raksturojums, aplūkotas esošās aktualitātes, nākotnes prognozes un likumdošanas izmaiņas. Noteikti darba aizsardzības izmaksu svarīgākie rādītāji un darba aizsardzības sistēmas prasību neievērošanas iemesli būvuzņēmumos. Noteiktas darba drošības prasības un risku faktoru identifikācija izvēlētajiem trīs darba veidiem. Praktiskajā daļā izvēlētajiem darba veidiem aprēķinātas darba aizsardzības izmaksas, gan pēc tirgus cenām (noslēgta būvdarbu Līguma ietvaros), gan pēc noteiktām laika normām (Būvniecības izmaksu kataloga). Veikts ekonomiskais pamatojums un paskaidrojumi. Izvēlētajiem darba veidiem veikta darba vides riska faktoru novērtēšana pēc Somijas 5 baļļu metodes. Maģistra darba ietvaros izstrādāts aprēķina algoritms darba aizsardzības izmaksu prognozēšanai un aprēķināšanai konkrētam darba veidam. Algoritmā mainot izmaksu rādītājus atkarībā no būvobjekta vai projekta specifikas var prognozēt darba aizsardzības izmaksas un noteikt procentuālās izmaksas no tāmes virsizdevumu daļas. Maģistra darba izstrādāšanai tika izmantota informācija no uzņēmuma iekšējiem resursiem, Latvijas Republikas un citu valstu likumi, valsts statistikas dati, balstījos arī uz savu darba pieredzi un zināšanām, ko esmu ieguvusi strādājot kapitālsabiedrībā, kā arī vispārējā un speciālā literatūra un interneta resursi. Maģistra darba apjoms ir 91 lpp., darbā ievietotas 15 tabulas, 12 attēli. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām. Darba izstrādē izmantoti 38 literatūras avoti. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Darba aizsardzības pasākumu izmaksu normēšanas iespējas un risinājumi būvniecības nozarē.
Atslēgas vārdi angļu valodā Labor protection measures rationing cost opportunities and solutions for the construction industry
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2017 11:39:34