Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba aizsardzības pasākumu izmaksu normēšanas iespējas un risinājumi būvniecības nozarē
Title in English Labor Protection Measures Rationing Cost Opportunities and Solutions for the Construction Industry
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J.Ieviņš
Reviewer Prof., Dr.oec. J.Ķipsna
Abstract Maģistra darba nosaukums - Darba aizsardzības pasākumu izmaksu normēšanas iespējas un risinājumi būvniecības nozarē. Darba mērķis – ņemot vērā darba aizsardzības izmaksu rādītāju faktorus izstrādāt aprēķina algoritmu ar kuru palīdzību var prognozēt un aprēķināt darba aizsardzības izmaksas konkrētam darba veidam. Teorētiskajā daļā veikta būvniecības nozares normatīvo aktu un likumdošanas analīze Latvijā un Eiropas Savienībā. Aprakstītas darba aizsardzības prasības būvniecības nozarē strādājošiem uzņēmumiem, kā arī biežāk pielietojamās darba vides risku novērtēšanas metodes. Sniegts ieskats par sociālā nodokļa iemaksas likmēm attiecībā pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām. Salīdzināts būvizmaksu sadalījums un laika normas atbilstoši likumdošanai Latvijā un Krievijā. Analītiskajā daļā sniegts būvniecības nozares raksturojums, aplūkotas esošās aktualitātes, nākotnes prognozes un likumdošanas izmaiņas. Noteikti darba aizsardzības izmaksu svarīgākie rādītāji un darba aizsardzības sistēmas prasību neievērošanas iemesli būvuzņēmumos. Noteiktas darba drošības prasības un risku faktoru identifikācija izvēlētajiem trīs darba veidiem. Praktiskajā daļā izvēlētajiem darba veidiem aprēķinātas darba aizsardzības izmaksas, gan pēc tirgus cenām (noslēgta būvdarbu Līguma ietvaros), gan pēc noteiktām laika normām (Būvniecības izmaksu kataloga). Veikts ekonomiskais pamatojums un paskaidrojumi. Izvēlētajiem darba veidiem veikta darba vides riska faktoru novērtēšana pēc Somijas 5 baļļu metodes. Maģistra darba ietvaros izstrādāts aprēķina algoritms darba aizsardzības izmaksu prognozēšanai un aprēķināšanai konkrētam darba veidam. Algoritmā mainot izmaksu rādītājus atkarībā no būvobjekta vai projekta specifikas var prognozēt darba aizsardzības izmaksas un noteikt procentuālās izmaksas no tāmes virsizdevumu daļas. Maģistra darba izstrādāšanai tika izmantota informācija no uzņēmuma iekšējiem resursiem, Latvijas Republikas un citu valstu likumi, valsts statistikas dati, balstījos arī uz savu darba pieredzi un zināšanām, ko esmu ieguvusi strādājot kapitālsabiedrībā, kā arī vispārējā un speciālā literatūra un interneta resursi. Maģistra darba apjoms ir 91 lpp., darbā ievietotas 15 tabulas, 12 attēli. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām. Darba izstrādē izmantoti 38 literatūras avoti. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Keywords Darba aizsardzības pasākumu izmaksu normēšanas iespējas un risinājumi būvniecības nozarē.
Keywords in English Labor protection measures rationing cost opportunities and solutions for the construction industry
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 24.05.2017 11:39:34